Kirjoitustulkkaus: prosessi, ymmärrettävyys ja teknologia

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Hankkeessa tutkitaan kielen kahden perusmuodon, puheen ja kirjoituksen välistä siirtoprosessia, joka tapahtuu reaaliaikaisesti inhimillisessä vuorovaikutustilanteessa. Tutkimuksen kohteena on kirjoitustulkkaus, joka tarkoittaa auditiivisesti kuultavissa olevan puheen kääntämistä samanaikaisesti kirjoitetuksi, visuaaliseksi viestiksi. Teksti kirjoitetaan tietokoneella, ja se on luettavissa tietokoneen näytöltä tai projektorin heijastamana tekstin ilmestyessä
kirjain kirjaimelta sitä mukaa kuin sitä tuotetaan. Kirjoitustulkkaus on viestinnän apuväline, jota tarvitaan puheen välittämiseen huonokuuloisille ja kuuroutuneille. Tarvitsijoiden määrä on kasvamassa väestön ikääntymisen myötä. Koska aikuisena kuuroutuneet ovat oppineet kielensä kuulevassa puhekulttuurissa ja yleensä myös säilyttäneet puhetaitonsa, he toivovat mahdollisimman tarkkaa tulkkausta, joka ei vain välitä sanomaa vaan myös antaa kuvan puhujasta ja puheen kielellisestä vaihtelusta. Kirjoitustulkkauksen haasteina ovat vaatimukset siirron samanaikaisuudesta (edellyttää tuottamisen nopeutta) ja tarkkuudesta sekä pyrkimys välittää kaikki kuultavissa oleva relevantti tieto (mukaan luettuna ympäristön ei-kielelliset äänet) visuaaliseen, ilman kuulohavaintoa ymmärrettävissä olevaan muotoon.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää siirron mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä tuotetun tulkkeen tarkkuutta ja ymmärrettävyyttä. Näitä tutkitaan erilaisista näkökulmista: Intertekstuaalisessa tarkastelussa analyysi kohdistuu kirjoitetun tulkkeen sekä puheen ja kuultavissa olevan toiminnan väliseen suhteeseen. Intratektuaalisesta näkökulmasta tarkastelun kohteena on tulkkauksen tulos itsenäisenä, dynaamisesti syntyvänä tekstinä. Tällöin analysoitavana ovat paitsi viestin kielelliset ja tekstuaaliset piirteet myös sen luettavuus ja ymmärrettävyys. Keskeisiä kysymyksiä on, millainen on jatkuvasti muotoutuvan tekstin lukuprosessi. Kirjoitustulkkausta tutkitaan myös vuorovaikutuksen näkökulmasta analysoimalla viestintää kuuroutuneen ja kuulevan välisenä vuorovaikutustilanteena, jossa kirjoitustulkki toimii välittäjänä. Tutkimus toteutetaan tieteidenvälisenä projektina yhdistämällä kielitieteen, käännöstieteen ja tietojenkäsittelytieteen lähestymistapoja. Keskeisiä menetelmiä ovat multimodaalinen tekstianalyysi ja silmänliikkeiden analyysi.

Hankkeen käytännöllisenä tavoitteena on kehittää uutta teknologiaa ja kirjoitustulkkauksen menetelmiä ja näin parantaa viestinnän saavutettavuutta. Lukututkimuksen tulosten avulla voidaan kehittää parempia tekstin esittämisen
tapoja ja siten vaikuttaa kuulovammaisten mahdollisuuksiin osallistua tasa-arvoisesti monimuotoiseen viestintään. Yleisemmällä tasolla tutkimus syventää tietämystä puheen ja kirjoituksen, verbaalisen ja ei-verbaalisen viestinnän välisestä suhteesta ja tuottaa uutta tietoa niiden vaihdettavuudesta eri medioissa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200931/12/2012

Rahoitus

  • Academy of Finland

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet
  • 113 Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet