Korjauskäytänteet ja ymmärryksen ylläpito vuorovaikutuksessa

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Korjauskäytänteet ja ymmärryksen ylläpito vuorovaikutuksessa on keskustelunanalyyttinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan ymmärtämisen rakentumista ja keskustelun korjauskäytänteitä aidon, nauhoitetun vuorovaikutusaineiston avulla. Hankkeen tavoitteena on 1) tuottaa perustietoa suomalaisen keskustelun korjauskäytänteistä ja niihin liittyvistä modaliteeteistä ja 2) hakea vertailevaa tutkimusotetta erityyppisten keskustelujen välille. Tutkimus kehittää vuorovaikutusilmiöiden multimodaalisen rakentumisen analyysimenetelmiä ja tarkentaa ei-kielellisten ja kehollisten toimintojen osuutta merkitysten rakentumisessa sekä symmetrisissä tilanteissa että tilanteissa, joissa puhujien välinen suhde on eri tavoin epäsymmetrinen, esimerkiksi kielitaidon, kielellis-kognitiivisen kompetenssin tai institutionaalisen tietämyksen suhteen.

Hanketta koordinoi professori (ma.) Salla Kurhila. Sisällöllisesti hanketta vetävät yhteistyössä Kurhila ja dosentti, yliopistonlehtori Markku Haakana. Rahoituksen hankkeesta saa FM Marjo Savijärvi, jonka väitöskirjatyö valmistuu kevään 2011 aikana, lisäksi hankkeessa on mukana tohtorikoulutettava Leealaura Leskelä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Helsingin yliopiston suomen kielen, pohjoismaisten kielten ja logopedian oppiaineiden vuorovaikutustutkijat sekä neljä kansainvälistä korjaustutkimuksen huippunimeä. Projektin tavoitteena on tuottaa tutkijoita, jotka yhdistävät korkeatasoisen aineiston analysoinnin ja keskustelunanalyysin metodisen kehittämisen uusia tutkimuskohteita ja -haasteita varten (vuorovaikutuksen multimodaalisuus, vertaileva tutkimus eri tavoin epäsymmetrisissä tilanteissa).

Hankkeen aineistona käytetään aitoja vuorovaikutustilanteita, jotka on ääni- ja/tai videotallennettu. Aineistona on sekä arkisia että institutionaalisia keskusteluja, sekä kielitaidoltaan symmetristen osapuolten että eri tavoin kielellisesti epäsymmetristen osapuolten keskusteluja (toisen kielen puhujat, kehitysvammaiset keskustelijat). Lisäksi hankkeessa kerätään uutta aineistoa, videonauhoitettuja kasvokkaistilanteita, joiden avulla päästään tarkastelemaan yksityiskohtaisesti, miten korjausilmiöissä yhdistyvät kielelliset, prosodiset ja keholliset keinot.

Marjo Savijärvi keskittyy analysoimaan korjausilmiöitä ja ymmärryksen ylläpitoa nimenomaan multimodaalisuuden kannalta. Tarkastelun keskiössä on, missä määrin puheen prosessoinnin ongelmia voi osoittaa ja hoitaa ei-kielellisesti ja miten eri modaaliteetit yhdistyvät korjauskäytänteissä. Modaliteetteihin liittyvän tiedon lisäksi hanke tuottaa uutta tietoa vuorovaikutuksen ongelmista ja niiden käsittelytavoista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää monenlaisessa vuorovaikutuskoulutuksessa ja myös kielenopetuksessa. Hankkeen tutkimukset osoittavat, että erityyppiset korjausilmiöt ovat nimenomaan osa vuorovaikutuksen normaalia sujuvuutta; niinpä esimerkiksi suomea vieraana kielenä opiskelevan on opittava hallitsemaan suomalaisen keskustelun tavat osoittaa ja korjata keskustelun ongelmakohtia.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201131/12/2013