Juuret junioreille - Maaseudun lasten ja nuorten kotiseutukokemusten rakentuminen ja yhteys koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin

Projekti: Ministeriön rahoitus

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Juuret juniorille (Juju) -tutkimushankkeen tarkoituksena on ensinnäkin tarkastella lasten ja nuorten kotiseutukäsityksiä ja toiseksi tuoda koulujen kotiseutuopetukseen välineitä, joilla voidaan tukea erilaisissa tilanteissa eläviä lapsia ja nuoria oman kotiseutukuvansa rakentamisessa ja herättää lasten ja nuorten omaehtoinen kiinnostus omaan kotiseutuunsa ja sen tärkeisiin merkkipaaluihin, tapahtumiin, paikkoihin ja ihmisiin.

Tutkimuskohteena ovat peruskouluikäiset lapset ja nuoret (vuosiluokat 1–9) maaseutualueilla eri puolilla Suomea. Tutkimusaineiston keruuta varten valitaan 10 peruskoulua, joiden kanssa aineis-tonkeruutilaisuudet järjestetään. Lisäksi kotiseutuaineistoa tarkastellaan temaattisissa työpajoissa.

Lasten ja nuorten kotiseutukokemuksia kerätään hankkeessa etnografisesti, heidän omaa ääntänsä kuunnellen: miten maaseudun lapset ja nuoret kotiseudustaan puhuvat ja miten he kuvailevat omaa kotiseutusuhdettaan. Aineistonkeruumenetelmät koostuvat virikehaastatteluista ja eläytymismene-telmäkirjoituksista. Lisäksi aineistonkeruussa käytetään paikkakokemuksen tutkimuksessa käytettyä pehmoGIS-menetelmää (Geographical Information System), jonka avulla voidaan merkitä koke-muksia ja käyttäytymistä koskevaa tietoa digitaaliselle kartalle.

Hankkeesta tehdään omaääninen dokumentointijulkaisu, tulkinnallinen raportti ja kaksi tieteellistä artikkelia.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2019–31.12.2020 ja toteuttajana Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Hankkeen kumppaneina ovat Suomen Kotiseutuliitto ry, hankkeeseen osallistuvat koulut, maaseu-tututkijoiden ja -kehittäjien yhdistys Maaseudun uusi aika ry sekä Maa- ja metsätalousministeriö, joka on myöntänyt hankkeelle rahoituksen Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

Lyhennetty nimiJuju
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/05/201901/01/2022

Rahoitus

  • Maa- ja metsätalousministeriö: 98 309,00 €