Rural Studies -yliopistoverkosto

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Rural Studies -yliopistoverkosto on vuonna 2002 perustettu monitieteinen maaseutuopetuksen ja -tutkimuksen yliopistoverkosto. Verkosto toimii jäsenyliopistojensa perustehtävien mukaisesti kehittäen, koordinoiden ja toteuttaen maa¬seutuun ja paikallisuuteen liittyvää monitieteistä opetusta, edistäen maaseutua koskevaa tutkijakoulutusta, rakentaen alan kumppanuuksia sekä vahvistaen yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja kansainvälistymistä.

Monitieteisissä Rural Studies -opinnoissa tarkastellaan erilaisten maaseutujen uudistumista sekä vuorovaikutusta kaupungistuvan maailman kanssa. Esimerkiksi ilmastonmuutos, bioenergian tuotanto, ruokajärjestelmät ja hyvinvointipalvelut ovat keskeisiä maaseudun paikallisessa ja globaalissa kehityksessä.

Rural Studies -opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä monitieteiseen tutkimusalaan ja poikkitieteelliseen otteeseen. Opinnot antavat opiskelijoille tiedollisia ja taidollisia valmiuksia havaita, jäsentää ja ratkaista kestävällä tavalla sekä tutkimuksellisia että kehittämiseen liittyviä ongelmia.

Opinnot antavat valmiudet kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Opiskelijat voivat valmistuttuaan sijoittua koulutusta vastaaviin tehtäviin esimerkiksi tutkimuslaitoksiin (tutkija/suunnittelija), valtion- ja paikallishallintoon, paikallisiin kehittämisyhdistyksiin tai yrityksiin. Työllistymistä edesauttavat opintojen aikana muodostuneet kontaktit alan asiantuntijaverkostoihin ja henkilöihin.

Verkosto on ainoa Suomessa toimiva yliopistotasoinen maaseutuopintoja tarjoava opintokokonaisuus, ja se tekee opetusalan yhteistyötä yli yliopistojen rajojen. Verkostomainen toiminta on tehokas tapa järjestää opetusaloilla, joilla yksittäisen yliopiston resurssit eivät riitä. Verkosto on joustava ja pystyy reagoimaan nopeasti toimintaympäristön ja muutoksiin.

Verkoston tärkein voimavara on mukana olevien ihmisten henkilökohtainen motivaatio ja osaamispääoma. Jäsenyliopistojen tutkijat ja opettajat ovat verkoston tärkeä opetusresurssi. Opetustoimintaa tukevat maaseutuprofessorit, jotka myös ohjaavat maaseututeemaisia opinnäytteitä. Opetuksen tärkeä kulmakivi on teorian ja käytännön yhteys. Opiskelijat saavat jo opiskeluvaiheessa tuntumaa maaseutututkimuksen, maaseudun kehittämisen ja maaseutupolitiikan verkostoihin.

Verkosto ei ole varsinainen tutkimusverkosto, mutta se toteuttaa tutkimustehtävää jatkokoulutuksen kautta, ja tekee yhteistyötä maaseutututkimuksen kotimaisten ja ulkomaisten tieteellisten seurojen kanssa. Verkostossa pidetään tärkeänä, että opetus perustuu alan uusimpiin tutkimustuloksiin.

Rural Studies -verkostoon on valitut opiskelijat edustavat noin 70 eri pääainetta:

- Alue- ja maantiede: aluetiede, maantiede, suunnittelumaantiede, kulttuurimaantiede, yhteiskunta-maantiede, luonnonmaantiede
- Yhteiskuntatieteet: yhteiskuntapolitiikka, sosiologia, psykologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, kansainväliset suhteet, kunnallisala, hallintotiede, tiedotusoppi, yleinen valtio-oppi, matkailututkimus, yhteisöviestintä, ympäristöpolitiikka
- Maa- ja metsätaloustieteet: metsäympäristön hoito ja suunnittelu, metsätiede, kotieläintiede, maatalous, maatalouspolitiikka, kotitaloustiede, elintarvike-ekonomia, kasvinviljelytiede, maatalousteknologia
- Ympäristö- ja biotieteet: ympäristönsuojelutiede, ympäristötiede, eläinbiotekniikka, ympäristöbiologia, ympäristöhygienia, soveltava eläintiede, agroekologia, soveltava biotekniikka, ympäristöterveys, ympäristöanalytiikka, ympäristöekonomia, geologia
- Humanistiset tieteet: suomen historia, englantilainen filologia, etnologia, informaatiotutkimus, kotimainen kirjallisuus, kulttuuriantropologia, kulttuurihistoria, venäjän kieli ja kirjallisuus, maisemantutkimus, germaaninen filologia, yleinen historia
- Talous- ja matemaattiset tieteet, johtaminen: finanssihallinto, yleinen laskentatoimi, yrittäjyys, tilastotiede, kunnallistalous, julkisjohtaminen
- Kasvatustieteet: kasvatustiede, kehityspsykologia, taidekasvatus, varhaiskasvatus, aikuiskasvatustiede
- Oikeustieteet: ympäristöoikeus, kunnallisoikeus
- Muut: hoitotiede, arkkitehtuuri, tietojärjestelmätiede, läntinen teologia, käsityötiede
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/200931/12/2016