Ratkaisuja kotimaisen sipulintuotannon tautiongelmaan (RATKO)

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Fusarium-sienten aiheuttama sipulinnäivete aiheuttaa merkittävää taloudellista tappiota suomalai-silla sipulitiloilla ja sipulipakkaamoissa sekä heikentää kotimaisen sipulin kuluttajalaatua. Taudin aiheuttamat ongelmat tuotannolle ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti. Tutkimusryh-mämme aiemmin toteuttaman työn perusteella yksi merkittävä syy tautiongelmaan löytyy käytet-tävissä olevasta huonolaatuisesta istukasmateriaalista. Tämän hankkeen tavoitteena on löytää uusia viljelyratkaisuja ja menetelmiä sipulin tuotannon kannattavuutta heikentävien, satotappioita ja varastohävikkiä aiheuttavien kasvitautien hallintaan yhteistyössä viljelijöiden, sipulia pakkaavien, jalostavien ja myyvien yritysten kanssa. Tarkastelussa on mukana tavanomainen ja luomutuotan-to.

Hanke rakentuu kahdesta työpaketista (TP):

TP 1: Taimisipulin käyttö sipulintuotannossa: viljelytekniikka ja kannattavuus
TP 2: Sipulille haitallisimpien F.oxysporum- ja F.proliferatum -kantojen DNA-tutkimus PCR-testin kehittämistä varten

Työpaketissa 1 selvitetään puhtaalla siemenmateriaalilla tuotetun taimisipulin käytön mahdolli-suuksia sipulintuotannossa yhteistyössä viljelijöiden ja alan yritysten kanssa. Selvityksessä paneu-dutaan sipulin taimikasvatukseen, lajikkeisiin, viljelytekniikkaan sekä sadon määrään, laatuun ja säilyvyyteen. Ennen varsinaisia viljelykokeita kootaan viljelyoloihimme soveltuva tutkimustieto ja käytännön kokemukset taimisipulin käytöstä. Taimisipulituotannon kannattavuutta arvioidaan ta-louslaskelmien avulla. Työpaketin 2 tavoitteena on kehittää geenimerkit, joilla F. oxysporum- ja


F. proliferatum-lajien haitallisimmat kannat pystyttäisiin seulomaan esiin satosipuleista PCR-testillä.

Fusarium- riskien hallinta ja ennakointi tuovat huomattavia hyötyjä suomalaisille sipulin viljelijöille, sipulipakkaamoille, jalostajille ja kaupan ketjulle vähentämällä sadon pilaantumisesta johtuvia va-rastotappioita. Kuluttajat hyötyvät tutkimustuloksista turvallisempina ja laadukkaampina elintarvik-keina. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteishankkeena 1.3.2016-28.2.2019, ja siihen osallistuu laaja joukko asiantuntijoita kummastakin organisaatiosta.

Lyhennetty nimiRATKO
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/201628/02/2019