Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla (MAANEUVO)

Projekti: Rahastot ja säätiöt

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla (MAANEUVO) -hankkeessa kehitetään kestävään maaperän hoitoon liittyvää neuvontaa ja jalkautetaan tutkimustietoa viljelijöille ja neuvojille.

Kestävän maaperän hoidon ja hiiliviljelyn keinoin voidaan saavuttaa monia hyötyjä samoilla toimenpiteillä: nostaa satotasoja, varastoida ilmakehän hiiltä maahan, vähentää ravinnehuuhtoumia vesistöihin ja ehkäistä Itämeren ja muiden vesistöjen rehevöitymistä sekä sopeuttaa viljelyä ilmastonmuutokseen. Tehokkaista toimenpiteistä on olemassa tutkimustietoa, mutta tiedon käytännönläheistä jalkauttamista on tarpeen vahvistaa.

Hankkeella on kolme tavoitetta, joilla edistetään kestävää maaperän hoitoa ja hiiliviljelyä:
1) viedä tieteellistä tutkimustietoa kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön,
2) valmentaa 30 nykyistä tai tulevaa kasvintuotannon neuvojaa maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi
3) vahvistaa tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välistä yhteistyötä.

Hanke koostuu kahdesta työpaketista:

Työpaketissa 1 (Tutkimustiedon jalkauttaminen) tuotetaan artikkeleita ja muuta viestintämateriaalia tieteellisistä tutkimustuloksista kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Selkeästi viestitty tutkimustieto on päättäjienkin hyödynnettävissä ja lisää myös suuren yleisön tietoisuutta ilmastokestävästä viljelystä. Työpaketista vastaa Baltic Sea Action Group (BSAG), ja sen toteutuksessa hyödynnetään Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen asiantuntemusta ja viestintäkanavia.

Työpaketissa 2 (Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennus) toteutetaan maan kasvukunnon hoitoon keskittyvä valmennuskokonaisuus, jossa harjaannutetaan osallistujat tunnistamaan maan kasvukunnon puutteita erilaisilla maa- ja puutarhatiloilla, suunnittelemaan ja valitsemaan parhaita maan kasvukuntoa ja hiilipitoisuutta lisääviä toimenpiteitä erilaisille peltolohkoille ja tuotantosuunnille sekä seuraamaan niiden vaikuttavuutta. Lisäksi tarjotaan ja opastetaan käyttämään työkaluja ja suunnittelumalleja edellä mainituissa toimissa. Valmennuksessa hyödynnetään OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä -hankkeessa tuotettua tietämystä, työkaluja ja materiaaleja.

Valmennukseen sisältyy kuusi verkkotyöpajaa ja kuusi pellonpiennarpäivää, verkkokeskustelut, osatehtävistä muodostuva kasvukunnon hoitosuunnitelma käytännön tilalle sekä itseopiskelua ohjatusti ja osoitetun materiaalin avulla. Valmennus toteutetaan 1.7.2019–31.12.2021. Siihen osallistuu 30 kasvintuotannon neuvojaa ja mentoria. Työpaketista ja valmennuksen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen kanssa.

MAANEUVO-hankkeen kokonaisbudjetti on 260 000 euroa, ja se toteutetaan 1.7.2019–30.6.2022 välisenä aikana. Hanketta rahoittaa Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Hankkeen toteuttavat BSAG (hankevastaava), Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Suomen ympäristökeskus ja ProAgria Etelä-Suomi, kuten työpakettien kohdalla kuvataan.Lyhennetty nimiMaaneuvo
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/07/201930/06/2022