Ytyä maaseudulle: Kunnille keinoja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukemiseen maaseudun palvelutuotannossa

Projekti: Tutkimusprojekti

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus (abstrakti)

Kunnat ovat läpikäyneet viime vuosien aikana lukuisia yhteiskunnallisia muutoksia, joiden jälkeen kunnan vastuulla on yhä vahvemmin elinvoiman ja asukkaiden hyvinvoinnin kehittäminen sekä palvelutarpeisiin vastaaminen erityisesti maaseudulla, joka tarvitsee uusia avauksia palvelutuotannon kehittämiseksi. Yksi mahdollinen ratkaisu on yhteiskunnallinen yrittäjyys, joka ilmiönä asettuu yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välimaastoon ja viittaa yritystoimintaan, jonka tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen harjoittamalla vastuullista yritystoimintaa. Kyläyhdistyskontekstissa se tarkoittaisi sitä, että yhdistyksen toiminta tai osa siitä muutetaan yritys-toiminnaksi, jonka voitto ohjataan takaisin alueen tai yhteisön kehittämiseen. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden hyödyntämisestä kunnan palvelutoiminnan täydentäjänä on olemassa käytännön kokemuksia, jotka osoittavat, että kunnan asenteella on merkittävä vaikutus yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseen. Sen vuoksi on olennaista selvittää kuntien näkemyksiä asiasta ja tarjota tukea ja vaihtoehtoja toimintamalleista, joilla kunta voi halutessaan edistää yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämistä alueellaan.

Hankkeen tarkoituksena on tarjota kylätoimijoille ja kuntapäättäjille käytännöllisiä ratkaisumalleja yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja soveltamiseen osana maaseudun palvelujen vahvistamista ja kehittämistä.

Hankkeen toimenpiteet rakentuvat neljästä vaiheesta:

1. Kuntakysely: kyselyssä selvitetään kuntatoimijoiden ajatuksia kunnan asukkaiden osallis-tumisesta entistä aktiivisemmin kunnan palvelutuotantoon.

2. Arviointityöpaja: kyselyn pohjalta pidetään asiantuntijoiden arviointityöpaja, jossa kylätoi-minnan, yrittäjyyden ja kuntien asiantuntijat pohtivat kyselyn aineiston pohjalta kunnan roolia sekä yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuuksia kylätason palvelutuotannon säilyttämisessä ja vahvistamisessa.

3. Maakunnallisten toimijoiden työpajat: kyselyn ja asiantuntijoiden perusteella koostetut toimenpide-ehdotukset esitellään maakunnallisille toimijoille, jotka arvioivat niitä käytännön toteutettavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

4. Vinkkivihko: hankkeen keskeisistä tuloksista työstetään opaskirja, johon kootaan toteutet-tavimmiksi ja vaikuttavimmiksi arvioidut toimenpiteet, tavat tai keinot, joilla kunnat voivat mahdollisesti tukea ja vahvistaa yhteiskunnallista yrittäjyyttä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201731/03/2020