TKI-Grow – TKI-yhteistyön lisääminen kasvuyrittäjyyden ekosysteemeissä

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Etelä-Pohjanmaalla tarvitaan uusia, alueellisiin vahvuuksiin pohjautuvia innovaatiokeskittymiä kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuuden lisäämiseksi. Hankkeen päätavoitteena on Etelä-Pohjanmaan tutkimus-, koulutus- ja innovaatioalan toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja profiloinnin vah-vistaminen kasvuyrittäjyyden ekosysteemissä. Hanke jakautuu seuraaviin alatavoitteisiin:
- Luokitella eteläpohjalaiset pk-yritykset kasvuyrittäjyyden mallin pohjalta ja tunnistaa eri luokkiin kuuluvat
kasvuyritykset.
- Tunnistaa tutkimus-, koulutus- ja innovaatioalan eri toimijoiden vahvuusalueet ja selkeyttää jokaisen TKI-toimijan profiilia osana kasvuyrittäjyyden ekosysteemiä.
- Löytää rajapintoja TKI-toimijoiden yhteistyölle ja luoda tämän pohjalta yhteistyömalli kasvuyrittäjyyden edistämiseen.
- Kehittää eri luokkiin kuuluville pk-yrityksille tukitoimenpiteitä tutkimus-, koulutus- ja innovaatioalan toimi-joiden profiilien mukaisesti.
- Pilotoida kehitettyjä tukitoimenpiteitä luokittelun perusteella tunnistetuille pk-yrityksille.

Pidempiaikaisena tavoitteena on alueellisiin vahvuuksiin pohjautuvan innovaatiokeskittymän kehittäminen, mikä vuorostaan lisää alueen kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimivuutta. Tavoitteena on siten vahvistaa TKI-vaikutuksia alueellisesti, kasvattaa korkeakoulujen painoarvoa kasvuyrittäjyyden ekosysteemissä sekä parantaa eri kasvuluokissa olevien yritysten mahdollisuuksia kasvuun.

Hankkeen tuloksena syntyy TKI-toimijoiden yhteistyömalli tukemaan alueellista kasvuyrittäjyyden ekosys-teemiä, kasvuyritysten tarpeisiin TKI-toimijoiden tunnistetut profiilit ja palvelut sekä kasvuyritysten luokit-telun malli, jonka avulla yritykset tunnistetaan kasvuyritysten profiilin mukaisesti. Hankkeessa tehdään myös loppujulkaisu.

Hankkeen toteuttajia ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehittämisrahasto (EAKR).
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/03/201930/04/2021