TOISTO/Maan jäätymisen ja sulamisen vaikutus torjunta-aineiden maaperäkäyttäytymiseen

  • Hartikainen, Helinä (Projektinjohtaja)
  • Andersson, Mari, (Osallistuja)
  • Laitinen, Pirkko (Osallistuja)
  • Ruuttunen, Pentti (Muu)

Kuvaus

Projekti oli osa TOISTO-hankekokonaisuutta (Toistuvan torjunta-aineiden käytön ympäristöriskit), jota koordinoitiin MTT:stä.

Maan jäätyminen talvella vaikuttaa torjunta-aineiden pysyvyyteen ja kulkeutumiseen maassa. Vaikka tiedetään, että jäätyminen muuttaa maan fysikaalisia, kemiallisia ja mikrobiologisia ominaisuuksia, sen mekanismeja ja seurauksia ei kuitenkaan tunneta tarkasti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli simuloida laboratoriokokeella talven vaikutusta torjunta-aineiden maaperäkäyttäytymiseen.

Tutkitut torjunta-aineet linuroni, metributsiini ja fluatsinami ovat Suomessa perunanviljelyssä yleisesti käytettyjä. Torjunta-aineilla käsiteltyjä maanäytteitä inkuboitiin 12 viikkoa –7 ja +5 °C:n lämpötiloissa sekä syklissä, jossa näytteet vuoroin jäädytettiin ja sulatettiin. Talvisimulaation jälkeen maanäytteistä määritettiin jäljellä olevat torjunta-aineiden kokonaisjäämät sekä 0,01 M CaCl2-liukoiset jäämät. CaCl2-uutolla pyrittiin selvittämään maaveteen liukenevassa muodossa olevien torjunta-aineiden osuutta.

Tutkimuksessa maan jäätyminen hidasti torjunta-aineiden hajoamista. Kaikissa kolmessa torjunta-aineessa hajoamista oli tapahtunut eniten +5 °C:n lämpötilassa. Torjunta-ainepitoisuus oli vähentynyt +5 °C:ssa 58–76 %. Jäätyneenä –7 °C:ssa säilytetyissä näytteissä hajoaminen oli vastaavasti vähäisintä; torjunta-aineiden pitoisuudet olivat 21–67 % pienempiä kuin lähtötilanäytteissä. Maavettä jäljitellyt 0,01 M CaCl2 uutti merkittävästi pienemmän osan jäämistä ja paljasti selkeitä eroja niiden liukoisuudesta maassa. Fluatsinami, jonka maaperäkäyttäytymisestä on saatavilla vain vähän tietoa, osoittautui kokeessa hyvin heikosti 0,01 M CaCl2:iin liukenevaksi. Linuronijäämästä 10–18 % oli liukoisessa muodossa. Metributsiinin liukoinen jäämä oli sitoutunutta suurempi.

Käyttämällä eri reaktiomekanismeihin perustuvia uuttomenetelmiä voidaan saada tietoa jäämien jakautumisesta eri fraktioihin ja siten tarkemmin ennakoida torjunta-aineiden ympäristöriskejä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/200531/12/2008