Yhteiskunnallista yrittäjyyttä kehittämässä maaseudulla: oppimateriaalia, vertaisoppimista ja verkostoja (ViSEnet)

Projektin yksityiskohdat

Kuvaus

Monessa maassa yhteiskunnallinen yritys on nähty yhdeksi kiinnostavaksi vaihtoehdoksi maaseu-dun yhä harvenevien palveluiden tuottamiseksi. Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Vaikka yhteiskunnallisen yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä on jo olemassa oppimateriaalia, ei niissä useinkaan ole huomioitu maaseudun erityispiirteitä, jotka vaikuttavat olennaisesti yrityksen toimintaan.

Tämän vuoksi hankkeen tavoitteena on tuottaa opintomateriaalia yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämisen tueksi erityisesti maaseudulla. Opintomateriaali koostuu kolmesta opintokokonaisuu-desta, joista ensimmäinen käsittelee paikallisen yhteisön aktivointia ja osallistumista maaseudulla, toinen kumppanuuksia ja verkostoja sekä niissä toimimista, ja kolmas yrittäjyyteen sekä yhteis-kunnallisen yrityksen perustamiseen ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan sosiaalisiin vaikutuksiin liittyviä seikkoja. Opintomateriaalin laadinnassa hyödynnetään hankepartnereiden erilaisia yhteis-kunnallisen yrittäjyyden asiantuntemusalueita, joita yhdistämällä luodaan monipuolinen lähestymis-tapa aiheeseen.

Hankkeen opintokokonaisuuksissa laadittu opintomateriaali testataan jokaisesta hankkeeseen osallistuvasta maasta valitulla pilottialueella, jonka antaman palautteen mukaan opintomateriaalia parannetaan ja kehitetään edelleen vastaamaan paremmin ja konkreettisemmin maaseudun tar-peisiin ja erityispiirteisiin. Suomessa hankkeen kohderyhmänä ovat kyläyhteisöt, jotka ovat kiin-nostuneita yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisestä alueellaan.

Opintomateriaali ladataan verkkoon vapaasti kaikkien saataville. Opintomateriaalin lisäksi hank-keessa perustetaan yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneiden kansainvälinen verkosto sekä laaditaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden hyvien käytänteiden opas. Hankkeen tuloksena maaseudun asukkailla on enemmän konkreettisia työkaluja ja keinoja palveluiden ja elinvoiman ylläpitämiseen sekä vertaistukea toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.

Hankkeen koordinaattorina on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja partnereita ovat Viro (Esto-nian University of Life Sciences), Romania (The Bucharest University of Economic Studies), Sak-sa (Nurtingen-Geislingen University) sekä Skotlanti (Inspiralba, yhteiskunnallinen yritys).

Hankkeen rahoittaa Erasmus+ aikuiskoulutukselle, KA2 Strategiset kumppanuushankkeet.
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm03/12/201802/06/2021

Aktiviteetit

  • 1 Suullinen esitys

Challenges facing rural communities

Merja Lähdesmäki (Puhuja), Anne Matilainen (Puhuja)
14 lokakuuta 2019

Aktiviteetti: Puhe- tai esitystyypitSuullinen esitys