Abstrakti

Kirjoituksessa käsitellään opiskelijoiden kokemuksia tieteidenvälisten tutkielmien ohjaamisesta ja arvioinnista Helsingin yliopistossa. Tutkimuskysymykset olivat: Millaisia opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä aineistosta nousi 1) tieteidenvälisten tutkielmien ohjaamisesta ja arvioinnista, 2) kokemusten taustalla olevista syistä ja 3) tieteidenvälisten tutkielmien ohjaus- ja arviointiprosessin hyviksi käytänteiksi? Menetelmänä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi, joka pohjautui kyselylomakkeella (n = 205) kerättyyn aineistoon. Opiskelijat toivat esiin enemmän negatiivisia ja kriittisiä kuin positiivisia kokemuksia, joskin valtaosin yleiskuva oli neutraali. Erityisesti ohjauksen osalta opiskelijat esittivät runsaasti mahdollisia syitä ja ratkaisuehdotuksia esittämiinsä epäkohtiin. Ongelmallisina ja toimivina koetut asiat olivat samankaltaisia alemman ja ylemmän tason tutkielmia sekä väitöskirjoja koskevissa vastauksissa. Tärkeimpiä kehittämisehdotuksia olivat ajatukset tieteenalojen välisten raja-aitojen madaltamisesta, avoimesta ja positiivisesta asenteesta tieteidenvälisyyttä kohtaan sekä eri alojen ohjaajien ja arvioijien yhteistyön parantamisesta. Toivottiin myös tieteidenvälisyyden mieltämistä keskeisenä osana tieteellistä työskentelyä sekä tieteidenvälisen työskentelyn perinteiden synnyttämistä. Opiskelijatovereilta saadun vertaistuen merkitystä korostettiin ja ohjauksen ja arvioinnin linjakkuutta sekä selkeitä arviointikriteerejä peräänkuulutettiin. Opiskelijat kritisoivat ajatusta, jonka mukaan tieteidenväliset tutkielmat olisivat usein liian laajoja, ja he toivoivat, että työn rajaamiselle voisi varata nykyistä enemmän aikaa. Kirjoitus on toinen osa samassa numerossa olevaa neljän kirjoituksen sarjaa, joka alkaa koko sarjan esittelevällä lyhyellä prologilla. Kolmannessa osassa esitellään ohjaajien ja arvioijien vastauksia samaan kyselyyn, ja epilogissa kootaan tämän ja kolmannen kirjoituksen tuloksista johdettavat päätelmät ja kehitysehdotukset.

This article deals with students’ experiences of supervision and assessment of interdisciplinary theses/dissertations at the University of Helsinki. The research questions were: What kind of student experiences and/or views emerged from the material concerning 1) the supervision and assessment of interdisciplinary theses, 2) the reasons behind the experiences and 3) good practices in the process of supervision and assessment of interdisciplinary theses? The method of the study was a data-driven content analysis, which was based on data collected with a questionnaire (n = 205). Students described more negative and critical than positive experiences, although as a whole the response was neutral. In terms of supervision in particular, students presented many possible reasons and suggestions for solutions to the challenges they identified. Things that were perceived as problematic or well-functioning were quite similar in the answers concerning bachelor’s and master’s level theses. The most important development proposals were ideas about crossing the boundaries between disciplines, an open and positive attitude towards interdisciplinarity, and improving cooperation between supervisors and assessors/examiners from different fields. It was also hoped that interdisciplinarity would be seen as a key part of scientific work and that traditions of interdisciplinary work would be created. The importance of peer support from fellow students was emphasised, and the alignment of supervision and assessment, as well as clear assessment criteria, were called for. Students disagreed with the idea that interdisciplinary theses are often too broad and they suggested that more time should be given to refining their research focus. This article is the second in a series of four writings in the same issue of the journal. The first is a short prologue that introduces the series. The third presents the answers of the supervisors and assessors to the same questionnaire, and the epilogue summarises the conclusions and development suggestions derived from the results of the analyses of this and the article concerning the responses of supervisors and assessors.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiYliopistopedagogiikka
ISSN2242-8070
TilaHyväksytty/In press - 2021
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Siteeraa tätä