Asiantuntijuus, väestöpolitiikka, sota: lastenneuvoloiden kehittyminen osaksi kunnallista perusterveydenhuoltoa 1904–1955

  Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirja

  Kuvaus

  Lääketieteen sosiaalihistoriaan lukeutuvan väitöskirjani tutkimustehtä-vänä on analysoida, millä tavalla yhteiskunnan ja lääketieteellisen tiedon muutokset ovat vaikuttaneet lasten terveysneuvonnan eli lastenneuvoloi-den tehtävänmäärittelyyn, organisaatioon ja käytännön toimintaan 1900-luvun alusta 1950-luvun puoliväliin. Tarkastelen prosessia terveydenhuol-lon asiantuntijuusnäkökulmasta hyödyntämällä Peter Haasin kehittämää käsitettä episteeminen yhteisö, jolla tarkoitetaan aatteellisesti ja yhteis-kuntapoliittisesti aktiivista asiantuntijaverkostoa. Olen jakanut tutkimus-kysymykseni kolmeen osaan: ideologiseen, institutionaaliseen ja käytän-nön tasoon, mikä mahdollistaa tasojen keskinäisen vuorovaikutuksen ana-lyysin pitkällä aikavälillä. Tarkastelen tutkimusaineistoani pääosin laadul-lisin menetelmin aineistolähtöisesti, mutta hyödynnän mahdollisuuksien mukaan myös tilastoaineistoja. Valtaosa tutkimusaineistosta koostuu ter-veydenhuollon asiantuntijoiden tuottamista teksteistä.
  Lasten terveysneuvonnan alkutaivalta käsittelevässä, vuoteen 1939 päättyvässä osassa tarkastelen positiivisen eugeniikan ideologiaan pohjau-tuvan neuvontatoiminnan rakentumista lastensuojeluliikkeessä, jonka yhteyteen lasten terveydenhoidon episteeminen yhteisö kehittyi. 1930-luvun loppupuolella väestöpoliittiset ja kansanterveydelliset kysymykset nousivat ajankohtaiseksi valtiollisessa politiikassa, samoin maaseudun jälkeenjäänyt asema. Äitiys- ja lastenhuollon sekä tuberkuloosihuollon asiantuntijayhteisöt kokosivat voimansa kansanterveysaatteen piiriin.
  Toinen sotavuosiin sijoittuva kokonaisuus tarkastelee sotakriisin ai-heuttamia muutoksia lasten terveydenhuollossa ja väestön lisääntymiseen tähtäävän ideologian nousua. Mittavia kansainvälisiä avustuksia hallin-noinut Suomen Huolto ja sen asiantuntijaelin Terveydenhoitotoimikunta saattoivat kansalaisjärjestöjä apunaan käyttäen kehittää uusia lastenhuol-lon toimintamuotoja, kuten kiertäviä lastenneuvoloita ja lasten sairastu-pia. Voimakkaiden pronatalististen ja puolustuspoliittisten argumenttien ajamina äitiys- ja lastenneuvoloista tuli lakisääteisiä vuonna 1944. Lääkä-rien toimintakertomusten perusteella lasten terveys pysyi sota-aikana pää-osin hyvänä. Sodan aikaisia käytäntöjä ja kriisiajan suomia uusia toimin-tamahdollisuuksia tarkastellaan paikallisesti Sortavalan piirilääkäripiiris-sä, jossa kansanterveystyötä rakennettiin suunnitteilla olevan lainsäädän-nön periaattein.
  Kolmas osa painottuu jälleenrakennusvuosien perhepolitiikan aikakau-teen. Kansainvälisten lahjoitusten avulla rakennettiin terveystaloverkosto, ja lastenneuvoloista tuli oleellinen osaa perusterveydenhuoltoa. 1950-luvulla uuden rokotuslain myötä kehitettiin vapaaehtoinen, kattavuudel-taan laaja kansallinen rokotusohjelma. Suomalaiset kansanterveyden asi-antuntijat löysivät uusia tehtäviä kansainvälisissä järjestöissä, etenkin WHO:ssa, Maailman Terveysjärjestössä, josta tuli johtava lasten tervey-denhuollon episteemisen yhteisön keskus.
  Alkuperäiskielisuomi
  Myöntävä instituutio
  • Valtiotieteellinen tiedekunta
  Myöntöpäivämäärä31 lokakuuta 2017
  JulkaisupaikkaHelsinki
  Kustantaja
  Painoksen ISBN978-951-51-3277-2
  Sähköinen ISBN978-951-51-3278-9
  TilaJulkaistu - 2017
  OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

  Tieteenalat

  • 5202 Talous- ja sosiaalihistoria
  • väestöpolitiikka, syntyvyys, sukupuoli, retoriikka
  • asiantuntijuus
  • sota-aika
  • eugeniikka
  • lastenhuolto
  • terveydenhuolto

  Lainaa tätä

  Laurent, Helene Ann-Marie. / Asiantuntijuus, väestöpolitiikka, sota : lastenneuvoloiden kehittyminen osaksi kunnallista perusterveydenhuoltoa 1904–1955. Helsinki : Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, 2017. 332 Sivumäärä
  @phdthesis{d7b2b4e61a3b42bcb49594d738afe9e7,
  title = "Asiantuntijuus, v{\"a}est{\"o}politiikka, sota: lastenneuvoloiden kehittyminen osaksi kunnallista perusterveydenhuoltoa 1904–1955",
  abstract = "L{\"a}{\"a}ketieteen sosiaalihistoriaan lukeutuvan v{\"a}it{\"o}skirjani tutkimusteht{\"a}-v{\"a}n{\"a} on analysoida, mill{\"a} tavalla yhteiskunnan ja l{\"a}{\"a}ketieteellisen tiedon muutokset ovat vaikuttaneet lasten terveysneuvonnan eli lastenneuvoloi-den teht{\"a}v{\"a}nm{\"a}{\"a}rittelyyn, organisaatioon ja k{\"a}yt{\"a}nn{\"o}n toimintaan 1900-luvun alusta 1950-luvun puoliv{\"a}liin. Tarkastelen prosessia terveydenhuol-lon asiantuntijuusn{\"a}k{\"o}kulmasta hy{\"o}dynt{\"a}m{\"a}ll{\"a} Peter Haasin kehitt{\"a}m{\"a}{\"a} k{\"a}sitett{\"a} episteeminen yhteis{\"o}, jolla tarkoitetaan aatteellisesti ja yhteis-kuntapoliittisesti aktiivista asiantuntijaverkostoa. Olen jakanut tutkimus-kysymykseni kolmeen osaan: ideologiseen, institutionaaliseen ja k{\"a}yt{\"a}n-n{\"o}n tasoon, mik{\"a} mahdollistaa tasojen keskin{\"a}isen vuorovaikutuksen ana-lyysin pitk{\"a}ll{\"a} aikav{\"a}lill{\"a}. Tarkastelen tutkimusaineistoani p{\"a}{\"a}osin laadul-lisin menetelmin aineistol{\"a}ht{\"o}isesti, mutta hy{\"o}dynn{\"a}n mahdollisuuksien mukaan my{\"o}s tilastoaineistoja. Valtaosa tutkimusaineistosta koostuu ter-veydenhuollon asiantuntijoiden tuottamista teksteist{\"a}. Lasten terveysneuvonnan alkutaivalta k{\"a}sittelev{\"a}ss{\"a}, vuoteen 1939 p{\"a}{\"a}ttyv{\"a}ss{\"a} osassa tarkastelen positiivisen eugeniikan ideologiaan pohjau-tuvan neuvontatoiminnan rakentumista lastensuojeluliikkeess{\"a}, jonka yhteyteen lasten terveydenhoidon episteeminen yhteis{\"o} kehittyi. 1930-luvun loppupuolella v{\"a}est{\"o}poliittiset ja kansanterveydelliset kysymykset nousivat ajankohtaiseksi valtiollisessa politiikassa, samoin maaseudun j{\"a}lkeenj{\"a}{\"a}nyt asema. {\"A}itiys- ja lastenhuollon sek{\"a} tuberkuloosihuollon asiantuntijayhteis{\"o}t kokosivat voimansa kansanterveysaatteen piiriin. Toinen sotavuosiin sijoittuva kokonaisuus tarkastelee sotakriisin ai-heuttamia muutoksia lasten terveydenhuollossa ja v{\"a}est{\"o}n lis{\"a}{\"a}ntymiseen t{\"a}ht{\"a}{\"a}v{\"a}n ideologian nousua. Mittavia kansainv{\"a}lisi{\"a} avustuksia hallin-noinut Suomen Huolto ja sen asiantuntijaelin Terveydenhoitotoimikunta saattoivat kansalaisj{\"a}rjest{\"o}j{\"a} apunaan k{\"a}ytt{\"a}en kehitt{\"a}{\"a} uusia lastenhuol-lon toimintamuotoja, kuten kiert{\"a}vi{\"a} lastenneuvoloita ja lasten sairastu-pia. Voimakkaiden pronatalististen ja puolustuspoliittisten argumenttien ajamina {\"a}itiys- ja lastenneuvoloista tuli lakis{\"a}{\"a}teisi{\"a} vuonna 1944. L{\"a}{\"a}k{\"a}-rien toimintakertomusten perusteella lasten terveys pysyi sota-aikana p{\"a}{\"a}-osin hyv{\"a}n{\"a}. Sodan aikaisia k{\"a}yt{\"a}nt{\"o}j{\"a} ja kriisiajan suomia uusia toimin-tamahdollisuuksia tarkastellaan paikallisesti Sortavalan piiril{\"a}{\"a}k{\"a}ripiiris-s{\"a}, jossa kansanterveysty{\"o}t{\"a} rakennettiin suunnitteilla olevan lains{\"a}{\"a}d{\"a}n-n{\"o}n periaattein. Kolmas osa painottuu j{\"a}lleenrakennusvuosien perhepolitiikan aikakau-teen. Kansainv{\"a}listen lahjoitusten avulla rakennettiin terveystaloverkosto, ja lastenneuvoloista tuli oleellinen osaa perusterveydenhuoltoa. 1950-luvulla uuden rokotuslain my{\"o}t{\"a} kehitettiin vapaaehtoinen, kattavuudel-taan laaja kansallinen rokotusohjelma. Suomalaiset kansanterveyden asi-antuntijat l{\"o}ysiv{\"a}t uusia teht{\"a}vi{\"a} kansainv{\"a}lisiss{\"a} j{\"a}rjest{\"o}iss{\"a}, etenkin WHO:ssa, Maailman Terveysj{\"a}rjest{\"o}ss{\"a}, josta tuli johtava lasten tervey-denhuollon episteemisen yhteis{\"o}n keskus.",
  keywords = "5202 Talous- ja sosiaalihistoria, v{\"a}est{\"o}politiikka, syntyvyys, sukupuoli, retoriikka, asiantuntijuus, sota-aika, eugeniikka, lastenhuolto, terveydenhuolto, eugenics , Child Health, Health care, WAR, population policy",
  author = "Laurent, {Helene Ann-Marie}",
  year = "2017",
  language = "suomi",
  isbn = "978-951-51-3277-2",
  series = "Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja",
  publisher = "Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos",
  number = "61",
  address = "Suomi",
  school = "Valtiotieteellinen tiedekunta",

  }

  Asiantuntijuus, väestöpolitiikka, sota : lastenneuvoloiden kehittyminen osaksi kunnallista perusterveydenhuoltoa 1904–1955. / Laurent, Helene Ann-Marie.

  Helsinki : Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, 2017. 332 s.

  Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirja

  TY - THES

  T1 - Asiantuntijuus, väestöpolitiikka, sota

  T2 - lastenneuvoloiden kehittyminen osaksi kunnallista perusterveydenhuoltoa 1904–1955

  AU - Laurent, Helene Ann-Marie

  PY - 2017

  Y1 - 2017

  N2 - Lääketieteen sosiaalihistoriaan lukeutuvan väitöskirjani tutkimustehtä-vänä on analysoida, millä tavalla yhteiskunnan ja lääketieteellisen tiedon muutokset ovat vaikuttaneet lasten terveysneuvonnan eli lastenneuvoloi-den tehtävänmäärittelyyn, organisaatioon ja käytännön toimintaan 1900-luvun alusta 1950-luvun puoliväliin. Tarkastelen prosessia terveydenhuol-lon asiantuntijuusnäkökulmasta hyödyntämällä Peter Haasin kehittämää käsitettä episteeminen yhteisö, jolla tarkoitetaan aatteellisesti ja yhteis-kuntapoliittisesti aktiivista asiantuntijaverkostoa. Olen jakanut tutkimus-kysymykseni kolmeen osaan: ideologiseen, institutionaaliseen ja käytän-nön tasoon, mikä mahdollistaa tasojen keskinäisen vuorovaikutuksen ana-lyysin pitkällä aikavälillä. Tarkastelen tutkimusaineistoani pääosin laadul-lisin menetelmin aineistolähtöisesti, mutta hyödynnän mahdollisuuksien mukaan myös tilastoaineistoja. Valtaosa tutkimusaineistosta koostuu ter-veydenhuollon asiantuntijoiden tuottamista teksteistä. Lasten terveysneuvonnan alkutaivalta käsittelevässä, vuoteen 1939 päättyvässä osassa tarkastelen positiivisen eugeniikan ideologiaan pohjau-tuvan neuvontatoiminnan rakentumista lastensuojeluliikkeessä, jonka yhteyteen lasten terveydenhoidon episteeminen yhteisö kehittyi. 1930-luvun loppupuolella väestöpoliittiset ja kansanterveydelliset kysymykset nousivat ajankohtaiseksi valtiollisessa politiikassa, samoin maaseudun jälkeenjäänyt asema. Äitiys- ja lastenhuollon sekä tuberkuloosihuollon asiantuntijayhteisöt kokosivat voimansa kansanterveysaatteen piiriin. Toinen sotavuosiin sijoittuva kokonaisuus tarkastelee sotakriisin ai-heuttamia muutoksia lasten terveydenhuollossa ja väestön lisääntymiseen tähtäävän ideologian nousua. Mittavia kansainvälisiä avustuksia hallin-noinut Suomen Huolto ja sen asiantuntijaelin Terveydenhoitotoimikunta saattoivat kansalaisjärjestöjä apunaan käyttäen kehittää uusia lastenhuol-lon toimintamuotoja, kuten kiertäviä lastenneuvoloita ja lasten sairastu-pia. Voimakkaiden pronatalististen ja puolustuspoliittisten argumenttien ajamina äitiys- ja lastenneuvoloista tuli lakisääteisiä vuonna 1944. Lääkä-rien toimintakertomusten perusteella lasten terveys pysyi sota-aikana pää-osin hyvänä. Sodan aikaisia käytäntöjä ja kriisiajan suomia uusia toimin-tamahdollisuuksia tarkastellaan paikallisesti Sortavalan piirilääkäripiiris-sä, jossa kansanterveystyötä rakennettiin suunnitteilla olevan lainsäädän-nön periaattein. Kolmas osa painottuu jälleenrakennusvuosien perhepolitiikan aikakau-teen. Kansainvälisten lahjoitusten avulla rakennettiin terveystaloverkosto, ja lastenneuvoloista tuli oleellinen osaa perusterveydenhuoltoa. 1950-luvulla uuden rokotuslain myötä kehitettiin vapaaehtoinen, kattavuudel-taan laaja kansallinen rokotusohjelma. Suomalaiset kansanterveyden asi-antuntijat löysivät uusia tehtäviä kansainvälisissä järjestöissä, etenkin WHO:ssa, Maailman Terveysjärjestössä, josta tuli johtava lasten tervey-denhuollon episteemisen yhteisön keskus.

  AB - Lääketieteen sosiaalihistoriaan lukeutuvan väitöskirjani tutkimustehtä-vänä on analysoida, millä tavalla yhteiskunnan ja lääketieteellisen tiedon muutokset ovat vaikuttaneet lasten terveysneuvonnan eli lastenneuvoloi-den tehtävänmäärittelyyn, organisaatioon ja käytännön toimintaan 1900-luvun alusta 1950-luvun puoliväliin. Tarkastelen prosessia terveydenhuol-lon asiantuntijuusnäkökulmasta hyödyntämällä Peter Haasin kehittämää käsitettä episteeminen yhteisö, jolla tarkoitetaan aatteellisesti ja yhteis-kuntapoliittisesti aktiivista asiantuntijaverkostoa. Olen jakanut tutkimus-kysymykseni kolmeen osaan: ideologiseen, institutionaaliseen ja käytän-nön tasoon, mikä mahdollistaa tasojen keskinäisen vuorovaikutuksen ana-lyysin pitkällä aikavälillä. Tarkastelen tutkimusaineistoani pääosin laadul-lisin menetelmin aineistolähtöisesti, mutta hyödynnän mahdollisuuksien mukaan myös tilastoaineistoja. Valtaosa tutkimusaineistosta koostuu ter-veydenhuollon asiantuntijoiden tuottamista teksteistä. Lasten terveysneuvonnan alkutaivalta käsittelevässä, vuoteen 1939 päättyvässä osassa tarkastelen positiivisen eugeniikan ideologiaan pohjau-tuvan neuvontatoiminnan rakentumista lastensuojeluliikkeessä, jonka yhteyteen lasten terveydenhoidon episteeminen yhteisö kehittyi. 1930-luvun loppupuolella väestöpoliittiset ja kansanterveydelliset kysymykset nousivat ajankohtaiseksi valtiollisessa politiikassa, samoin maaseudun jälkeenjäänyt asema. Äitiys- ja lastenhuollon sekä tuberkuloosihuollon asiantuntijayhteisöt kokosivat voimansa kansanterveysaatteen piiriin. Toinen sotavuosiin sijoittuva kokonaisuus tarkastelee sotakriisin ai-heuttamia muutoksia lasten terveydenhuollossa ja väestön lisääntymiseen tähtäävän ideologian nousua. Mittavia kansainvälisiä avustuksia hallin-noinut Suomen Huolto ja sen asiantuntijaelin Terveydenhoitotoimikunta saattoivat kansalaisjärjestöjä apunaan käyttäen kehittää uusia lastenhuol-lon toimintamuotoja, kuten kiertäviä lastenneuvoloita ja lasten sairastu-pia. Voimakkaiden pronatalististen ja puolustuspoliittisten argumenttien ajamina äitiys- ja lastenneuvoloista tuli lakisääteisiä vuonna 1944. Lääkä-rien toimintakertomusten perusteella lasten terveys pysyi sota-aikana pää-osin hyvänä. Sodan aikaisia käytäntöjä ja kriisiajan suomia uusia toimin-tamahdollisuuksia tarkastellaan paikallisesti Sortavalan piirilääkäripiiris-sä, jossa kansanterveystyötä rakennettiin suunnitteilla olevan lainsäädän-nön periaattein. Kolmas osa painottuu jälleenrakennusvuosien perhepolitiikan aikakau-teen. Kansainvälisten lahjoitusten avulla rakennettiin terveystaloverkosto, ja lastenneuvoloista tuli oleellinen osaa perusterveydenhuoltoa. 1950-luvulla uuden rokotuslain myötä kehitettiin vapaaehtoinen, kattavuudel-taan laaja kansallinen rokotusohjelma. Suomalaiset kansanterveyden asi-antuntijat löysivät uusia tehtäviä kansainvälisissä järjestöissä, etenkin WHO:ssa, Maailman Terveysjärjestössä, josta tuli johtava lasten tervey-denhuollon episteemisen yhteisön keskus.

  KW - 5202 Talous- ja sosiaalihistoria

  KW - väestöpolitiikka, syntyvyys, sukupuoli, retoriikka

  KW - asiantuntijuus

  KW - sota-aika

  KW - eugeniikka

  KW - lastenhuolto

  KW - terveydenhuolto

  KW - eugenics

  KW - Child Health

  KW - Health care

  KW - WAR

  KW - population policy

  M3 - Väitöskirja

  SN - 978-951-51-3277-2

  T3 - Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja

  PB - Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos

  CY - Helsinki

  ER -

  Laurent HA-M. Asiantuntijuus, väestöpolitiikka, sota: lastenneuvoloiden kehittyminen osaksi kunnallista perusterveydenhuoltoa 1904–1955. Helsinki: Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, 2017. 332 s. (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja ; 61).