Equals on the Verge of Disagreement: In Defense of Intrinsic Proceduralism

Julkaisun otsikon käännös: Tasavertaiset erimielisyyden partaalla: Demokraattisten prosessien itseisarvon puolustus

Tiina Pilvi Toppinen

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Abstrakti

Jäsennän väitöskirjassani poliittisen filosofian keinoin demokraattisten päätöksentekoprosessien oikeutusta. Niin demokraattisten prosessien kritisoimisen kuin petraamisenkin kannalta on oleellista ymmärtää mihin demokratian legitimiteetti nojaa. Väitän, että demokraattisilla prosesseilla voi olla paitsi kontingenttia välinearvoa myös itseisarvoa – toisin sanoen demokraattiset prosessit eivät ole ainoastaan välineitä edistää mahdollisesti parempia päätöksiä, vaan ne voivat tietyin edellytyksin olla myös itsessään arvokkaita. Tutkimusta motivoivat tasavertaista julkista keskustelua ja dialogista harkintaa korostavan (niin kutsutun deliberatiivisen) demokratiaihanteen sekä käytännöllisen erimielisyyden ja eriarvoisuuden välisen dynamiikan esiin nostamat teoreettiset ja soveltavammatkin haasteet.

Työn ensimmäisessä, kriittisessä osassa analysoin demokraattisten prosessien oikeutusta kolmen merkittävän nykyteoreetikon näkemysten kautta. Tarkasteluni kohteena ovat Joshua Cohenin deliberatiivinen demokratiaihanne, David Estlundin episteeminen proseduralismi, sekä Thomas Christianon demokraattista tasavertaisuutta korostava käsitys. Nämä kolme käsitystä nostavat esiin keskeisiä teemoja demokraattisten prosessien ja sisällöllisempien arvojen suhteesta, mutta kuten työssäni osoitan, niissä kaikissa on myös perustavanlaatuisia ongelmia. Jälkimmäisessä rakentavammassa osassa jäsennän demokraattisten prosessien itseisarvoa suhteessa välinearvoon sekä itseisarvon rakennetta. Tutkimukseni keskeinen väite on, että demokraattiset prosessit voivat olla itsessään arvokkaita sikäli, kun ne konstituoivat kansalaisten keskinäistä (niin kutsuttua relationaalista) tasavertaisuutta. Vaikka yhteiskunnallinen erimielisyys ei ole demokraattisten prosessien itseisarvon edellytys, niin erimielisyys korostaa paitsi ensimmäisessä osassa käsiteltyjä ongelmia myös itseisarvoon nojaavan oikeutuksen merkitystä. Hyödynnän työn konstruktiivisessa osassa Emanuela Cevan ja Christian Rostbøllin tuoreita ideoita. Pyrin kuitenkin hahmottelemaan tasavertaisuuden kautta rakentuvaa itseisarvoa ja sen edellyttämää demokraattisten mahdollisuuksien tasa-arvoa minimaalisesti, siten että se olisi yhteensopivaa monien erilaisten yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta koskevien näkemysten kanssa. Lopuksi tarkastelen kysymystä demokraattisten prosessien itseisarvosta julkisen demokraattisen päätöksenteon kannalta, ja arvioin, että tästä näkökulmasta oleellisinta on vuorovaikutuksellinen reiluus – se, että tunnistamme toisemme tasavertaisiksi erimielisyyden partaalla.
Julkaisun otsikon käännösTasavertaiset erimielisyyden partaalla: Demokraattisten prosessien itseisarvon puolustus
Alkuperäiskielienglanti
Myöntävä instituutio
 • Valtiotieteellinen tiedekunta
JulkaisupaikkaHelsinki
Painos1
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-51-3295-6
Sähköinen ISBN978-951-51-3296-3
TilaJulkaistu - 2 helmik. 2018
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tieteenalat

 • 611 Filosofia
 • Political philosophy
 • Democratic legitimacy
 • Deliberative democracy
 • Democratic justification
 • Political equality
 • Relative equality
 • Intrinsic proceduralism
 • Epistemic proceduralism
 • Interactive justice
 • Intrinsic value
 • Value theory
 • Feasibility
 • 517 Valtio-oppi, hallintotiede
 • Political theory

Siteeraa tätä