From inclusive practices to personal strategies: Teachers and students designing together digitally supported science learning

Julkaisun otsikon käännös: Inklusiivisista opetuskäytänteistä henkilökohtaisiin opiskelutapoihin: Oppilaat ja opettajat yhteiskehittämässä digitaalisesti tuettua luonnontieteiden opiskelua

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Abstrakti

Väitöstutkimuksen päätavoitteena on kehittää ja tutkia digitaalisella teknologialla tuettuja inkluusioon pyrkiviä opetuskäytänteitä luonnontieteiden opetuksessa. Inkluusioon pyrkivien opetuskäytänteiden tavoitteena on tarjota luokan jokaiselle oppilaalle laadukasta opetusta. Inklusiivisille opetuskäytänteille on ominaista prosessimainen kehittyminen, jossa huomioidaan oppilaat, heidän tiedolliset ja taidolliset tarpeensa sekä luokkakonteksti. Koska tutkimusperustaisia malleja inkluusiivisestä opetuksesta on varsin vähän, tutkimuksessa kehitettiin digitaalisella teknologialla tuettua inklusiivista opiskelua yhdessä tutkijoiden, opettajien ja oppilaiden kanssa educational design research:n (EDR) periaatteiden mukaisesti. Tutkimus toteutettiin kahden lukuvuoden aikana keskikokoisessa alakoulussa pääkaupunkiseudulla, jossa inklusiivista opetusta toteutettiin opettajayhteistyön keinoin. EDR-projektiin osallistuvaa luokkaa (44 oppilasta, 10 erityisen tuen oppilastaa) ohjasi opettajatiimi, jonka muodostivat kaksi luokanopettajaa ja erityisluokanopettaja, väittelijä. EDR-projekti rakentui neljästä iteratiivisesta makro-syklistä, joiden kautta pyrittiin lisäämään ymmärrystä inklusiivisten opetuskäytäntöjen kehittämisestä ja toteuttamisesta luonnontieteiden opetuksessa. Ensimmäisessä makro-syklissä tutustuttiin käytettävään teknologiaan, älypuhelimiin, joita testattiin vesiprojektissa. Toisessa makro-syklissä inkluusioon pyrkiviä opetuskäytänteitä kehitettiin oppimisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen tilanteissa, kun opiskeltiin ympäristöopin teemoja metsä, ihminen, liike ja energia sekä avaruus. Kolmannessa makro-syklissä oppilaat opiskelivat Euroopan ja Aasian maanosia, kasveja, liikettä ja energiaa sekä aineen olomuotoja kehittäen samalla eteenpäin opiskelua niin oppilaan oman oppimisen kuin yhteistoiminnallisen oppimisenkin näkökulmista. Viimeisessä, neljännessä makro-syklissä keskityttiin yhteen aiheeseen, sähköön, jossa syvennettiin kehitettyjä inklusiivisia käytänteitä erityisesti tukemalla oppilaiden aktiivista osallistumista yhteistoiminnallisessa projektissa.
Väitöskirja koostuu neljästä artikkelista, jotka muodostavat yhtenäisen kuvan digitaalisen teknologian käyttöönotosta, käytöstä ja hyödyistä niin yksilön kuin ryhmän tasoilla. Ensimmäisessä artikkelissa raportoitiin EDR-projektin ensimmäinen makro-sykli, jossa tutustuttiin älypuhelimiin, ja tutkittiin oppilaiden puhelimien käyttötapoja vesiprojektissa. Toisessa artikkelissa muodostettiin ymmärrys älypuhelimen hyödyistä luonnontieteiden oppimisessa oppilaan oman oppimisen näkökulmasta. Kolmannessa artikkelissa puolestaan raportoitiin EDR-projektin viimeisen makro-syklin sähköprojekti, jossa hyödynnettiin EDR-projektin aikana opittuja taitoja, joita opettaja tuki ryhmittelyn, eriytettyjen tehtävien ja oppituntien jälkeen pidettyjen reflektiivisten keskustelujen avulla. Neljännessä artikkelissa arvioitiin inkluusioon pyrkivien opetuskäytänteiden kehittymistä ja toteutumista erityisen tuen oppilaan näkökulmasta koko EDR -projektin aikana. Tutkimuksen aineisto kerättiin ideointivideoilla, oppilaille suunnatuilla kyselyillä, oppilaiden muistiinpanoilla oppimisympäristöstä, tutkijaopettajan muistiinpanoilla sekä haastatteluaineistolla ja analysoitiin tilastollisten tunnuslukujen, laadullisen sisällön analyysin ja yhteistapausten verkostoanalyysin (co-occurrence network analysis) keinoin.
Teoreettisena kontribuutionaan tutkimus nivoo yhteen kaksi inklusiiviseen luonnontieteiden opetukseen liittyvää mallia. Ensiksi digitaalisesti tuetussa inklusiivisessa luonnontieteiden opetuksessa oppilaiden henkilökohtaista oppimista tuetaan eriyttämällä opetusta sisällön, prosessin ja tuotoksen tasoilla hyödyntämällä multimodaalisuutta. Näitä oppilaan henkilökohtaisia opiskelutapoja opettaja hyödyntää yhteisöllisen oppimisen suunnittelussa prosessin ja tuotoksen tasoilla. Inkluusion kannalta keskeistä on, että opettaja tarjoaa intensiivistä tukea ja strukturoitua ohjausta ryhmätyöskentelytilanteissa, jossa oppilailta vaaditaan moninaisia taitoja. Toiseksi pitkäkestoinen reflektiivinen oppimisen yhteiskehittäminen tukee niin teknologian käyttöä kuin inkluusioon pyrkivien opetuskäytänteiden kehittymistä luokassa. Oppimisessaan tukea tarvitsevat oppilaat hyötyvät monipuolisesta, prosessinomaisesta, strukturoidusta ja reflektiivisestä teknologian mahdollistamasta opiskelusta. Oppilaiden digitaalisen teknologian käyttöön liittyvät osaamiserot tuovat luokkaan uuden osaamisen elementin akateemisen osaamisen rinnalle, joka vahvistaa erityisen tuen oppilaan sosiaalista asemaa luokassa. Tutkimus vahvistaa näkökulmaa siitä, että pitkäkestoisella yhteiskehittämisellä voidaan kehittää opettajan inkluusioon pyrkiviä opetuskäytänteitä ja sitouttaa oppilaat oman oppimisensa kehittämiseen sekä näin ollen edistää inkluusion toteutumista käytännön tasolla.
Julkaisun otsikon käännösInklusiivisista opetuskäytänteistä henkilökohtaisiin opiskelutapoihin: Oppilaat ja opettajat yhteiskehittämässä digitaalisesti tuettua luonnontieteiden opiskelua
Alkuperäiskielienglanti
Valvoja/neuvonantaja
 • Juuti, Kalle, Valvoja
 • Lavonen, Jari, Neuvonantaja
Myöntöpäivämäärä29 toukok. 2020
JulkaisupaikkaHelsinki
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-51-6060-7
Sähköinen ISBN978-951-51-6061-4
TilaJulkaistu - 29 toukok. 2020
OKM-julkaisutyyppiG5 Tohtorinväitöskirja (artikkeli)

Tieteenalat

 • 516 Kasvatustieteet
 • Etelä-Suomen oppimisen ja kasvun tuen päivät

  Kati Sormunen (Puhuja: esitelmän pitäjä)

  21 maalisk. 2018

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 • ESERA 2017

  Kati Sormunen (Puhuja: esitelmän pitäjä)

  2017 → …

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

 • Nordisk fagdidaktisk konferens 2015

  Kati Sormunen (Puhuja: esitelmän pitäjä)

  27 toukok. 201529 toukok. 2015

  Aktiviteetti: Tapahtumaan osallistumisen ja tapahtuman järjestämisen tyypitKonferensseihin, kursseille ja seminaareihin osallistuminen ja näiden järjestäminen

Siteeraa tätä