Läntinen identiteetti, tiedonalakohtaiset taidot vai historian käytön ymmärtäminen? Opetussuunnitelmat historianopetuksen orientaatioiden ristipaineessa

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Tässä artikkelissa tutkitaan perusopetuksen, aikuisten perusopetuksen ja lukionopetussuunnitelmaperusteita Peter Seixasin historianopetuksen orientaatioita kos-kevan teorian pohjalta. Kaikki käsittelemämme opetussuunnitelmaperusteet ovatlähtökohtaisesti tiedonalapainotteiseen opetustraditioon perustuvia ja korostavatsiten kriittisen kansalaisen ihannetta. Vahvimmin tiedonalaperusteisuus näkyyperusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja heikoimmin aikuisten perusope-tuksen opetussuunnitelmaperusteissa. Kaikkien opetussuunnitelmien pohjalta nou-see esiin vaihtelevin painotuksin läntisen, eurooppalaisen ja kansallisen identiteetinvahvistamiseen tähtääviä elementtejä. Vahvimmin nämä pyrkimykset näkyvätaikuisten perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmissa. Perusopetuksen opetus-suunnitelma sen sijaan tarjoaa opettajille laajemmat mahdollisuudet tiedonalapai-notteiseen ja opiskelijoiden yksilölliset identiteetit huomioivaan historianopetuk-seen. Postmodernin historianopetuksen orientaatioon kytkettävissä olevia element-tejä on löydettävissä sekä perusopetuksen että lukion opetussuunnitelmien histo-riallisen tiedon käytön ymmärtämistä koskevissa tavoitteenasetteluissa. Postmoder-ni lähestymistapa voisi tarjota tulevaisuudessa tutkimisen arvoisia mahdollisuuk-sia. Sen kautta kulttuurisesti moninaisen yhteiskunnan menneisyyskertomuksia voi-taisiin käsitellä lähtökohtaisesti yhdenvertaisina, mutta samaan aikaan myös poh-jimmiltaan poliittisina ja tulevaisuuteen suuntaavina. Toisaalta rajat ylittävienongelmien leimaamassa maailmassa historianopetusta olisi perusteltua jäsentääentistä vahvemmin myös globaalien teemojen ympärille.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiKasvatus & Aika
Vuosikerta14
Numero2
Sivut75-98
Sivumäärä24
ISSN1797-2299
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 29 toukok. 2020
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet

Siteeraa tätä