Lakien toimivuuden seuranta ja jälkiarviointi: Nykytilan kuvauksesta kehittämisehdotuksiin

Kati Rantala, Inka Iida Liina Järvikangas, Samuli Pitzén, Petrus Kautto, Pertti Ahonen, Petri Uusikylä, Suvi Jaakkola, Sanna-Riikka Saarela, Olli-Pekka Aaltonen, Chris Carling

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Hankkeessa on selvitetty, miten säädösten toimeenpanoa, vaikutuksia ja vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan Suomessa ja kansainvälisesti. Kotimaisia käytäntöjä koskevat analyysit kohdentuvat jälkiarviointien organisointiin, metodeihin, laadun varmistamiseen ja arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämiseen. Hankkeessa on myös tutkittu lainsäädännön jälkiarvioinnin kansainvälisiä organisoinnin ja toteuttamisen muotoja.
Suomessa tilastollisen seurantatiedon käyttö on kehittynyt monin tavoin, mutta eri sääntelyalueilla on huomattavia eroja seurantatiedon tarjonnassa ja tiedonkäytön haasteissa. Poliittiset impulssit ohjaavat pitkälti sitä, mitä säädöksiä arvioidaan erillishankkeina. Kotimaiset jälkiarviointikäytännöt vastaavat hyvin arviointitoiminnan tavallista jakoa prosessiarviointiin ja vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointiin. Prosessiarvioinneissa käytetään usein monipuolista aineistoa, ja nuo arvioinnit tuottavat runsaasti suosituksia sääntelyn ja toimeenpanon kehittämiseksi. Vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa korostuu pyrkimys mahdollisimman kontrolloituun määrälliseen analyysiin. Poliittisista syistä jälkiarviointien ehdottamat ratkaisut eivät välttämättä toteudu käytännössä. Matalan profiilin jälkiarvioinnit voivat kuitenkin olla ministeriöille tärkeä työkalu omaehtoiseen seurantaan ja säädöshuoltoon.
Selvityksessä ehdotetaan yleisiä periaatteita lainsäädännön jälkiarviointitoiminnan koordinoinniksi ja toteuttamiseksi: tärkeää on esimerkiksi tiedostaa, että arviointiasetelmat, aineistot metodit on päätettävä tapauskohtaisesti. Lisäksi hanke esittelee lainsäädännön jälkiarvioinnin suunnittelun ja toimeenpanon prosessikaaviona sekä tarkistuslistan asioista, joita olisi aiheellista ottaa huomioon jälkiarviointiraportteja laadittaessa.

Ex-post Evaluation of Regulation State-of-the-art Analysis and Recommendations

The project examines how the implementation, impacts and effectiveness of regulations are monitored and evaluated in Finland and internationally. Analyzes of domestic practices focus on the organization of ex-post evaluations, their methods and quality assurance, as well as the use of the proposals presented by evaluations. The project has also explored international models of organizing ex-post evaluation of legislation.
In the Finnish context, the use of statistical data for monitoring has developed in many ways, but there are significant differences in the provision and use of statistical data in different regulatory areas. Political impulses largely guide which regulations will be assessed as separate projects. Ex-post evaluation practices correspond well with the usual division of evaluation activities into formative process evaluation and summative impact assessment. Process evaluations often use a wide range of data, and those evaluations provide a wealth of recommendations for the enhancement of legislation and its implementation. Impact and effectiveness assessments emphasize the need for as controlled quantitative analysis
as possible. For political reasons, the solutions proposed by ex-post evaluations may not be implemented in practice. However, low-profile ex-post evaluations can be an important tool for ministries for self-monitoring and the gradual improvement of regulation.
The report proposes general principles for the coordination and implementation of ex-post evaluations of legislation: for example, it is important to be aware that evaluation approaches need to be decided on a case-by-case basis. In addition, the project presents a process model for the planning and implementation of the ex-post evaluations of legislation, as well as a checklist of issues that should be taken into account when preparing ex-post evaluation reports.
Alkuperäiskielisuomi
JulkaisupaikkaHelsinki
KustantajaValtioneuvoston kanslia
Sivumäärä168
ISBN (elektroninen)978-952-383-342-5
TilaJulkaistu - 28 huhtik. 2021
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Julkaisusarja

NimiValtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Numero28
Vuosikerta2021
ISSN (elektroninen)2342-6799

Tieteenalat

  • 5141 Sosiologia
  • 5171 Valtio-oppi
  • 513 Oikeustiede

Siteeraa tätä