Loss of case inflection in Bulgarian and Macedonian

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Abstrakti

Bulgarian ja makedonian kielistä eli Balkanin slaavista katosi muille slaavilaisille kielille tunnusomainen sijataivutus noin 1000- ja 1500-lukujen välisenä aikana. Väitöskirjatutkimukseni selvittelee tämän kielenmuutoksen kulkua, syitä ja seurauksia. Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa sijamuotojen kadolle on haettu syitä kielikontakteista ja kieltensisäisistä ilmiöistä kuten äänteenmuutoksista, mutta yksittäiset selitykset eivät ole osoittautuneet tyydyttäviksi. Väitän tutkimuksessani, että myöhäiskeskiaikaisten käsikirjoitusten tutkimuksessa tietyt nyky-Balkanin slaaville tyypilliset sijataivutusta korvanneet rakenteet on usein pyritty ajoittamaan varhaisemmiksi kuin mihin on perusteita. Esitän myös, että Balkanin slaavia toisena kielenään puhuneiden runsas määrä oli omiaan vähentämään morfologisten kategorioiden määrää kielessä ja että tämä on tärkein yksittäinen tekijä sijamuotojen kadon taustalla. Osoitan lisäksi, että joukko sijajärjestelmän kehitykseen muun muassa omistuksen merkinnän kautta liittyvistä ilmiöistä selittyy Balkanin kieliliittona tunnetulla kontakti-ilmiöllä. Metodologinen pääväittämäni on, että kielikontaktien tutkimuksessa on otettava huomioon yleistypologinen näkökulma. Määrälliset typologiset menetelmät auttavat lisäksi arvioimaan sitä, missä määrin kieliliittopiirteet ovat syntyneet toisistaan riippumatta. Väitöskirjatutkimukseni jakautuu kolmeen, eri tutkimusperinteisiin kiinnittyvään lähestymistapaan. Ensimmäisessä näistä tarkastelen sijamuotojen katoa muinaiskirkkoslaavista jatkuvan käsikirjoitusperinteen valossa hyödyntäen muun muassa korpustutkimuksen menetelmiä. Toinen lähestymistapa on kontaktikielitieteellinen. Vertaan Balkanin slaavin sijajärjestelmän kehitystä albanian, kreikan ja Balkanin romaanisten kielten kuten romanian sijajärjestelmiin ja niiden syntyyn. Lisäksi analysoin muun muassa romanikielen esimerkin valossa sitä, miten kielikontaktin sosiolingvistinen asetelma vaikuttaa kontaktin aikaansaaman kielenmuutoksen tyyppiin. Kolmannessa lähestymistavassa tarkastelen Balkanin slaavin ja Balkanin kieliliiton muiden kielten sijajärjestelmiä laajemmassa kieltenvälisessä yhteydessä tarkoituksenani arvioida, missä määrin sijamuotojen katoon liittyvät ilmiöt selittyvät kaikkia maailman kieliä yhdistävillä tekijöillä.
Alkuperäiskielienglanti
JulkaisupaikkaHelsinki
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-51-1185-2
Sähköinen ISBN978-951-51-1186-9
TilaJulkaistu - 16 toukokuuta 2015
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tieteenalat

  • 6121 Kielitieteet

Siteeraa tätä