Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – koulutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi

Tuula Pirinen (Toimittaja), Risto Hietala, Najat Ouakrim-Soivio, Maire Antikainen, Heini Paavola, Mika Salonen, Sirkka Wiman, Katri Kuukka, Mirja Tarnanen, Minna Tiusanen, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Irma Kiviniemi

  Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

  Abstrakti

  Suomalainen lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmä takaavat kaikkien Suomessa asuvien
  yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja
  nuorten (tässä arvioinnissa oppijoiden) näkökulmasta tämä edellyttää koulutuksen
  saavutettavuutta edistävän yleisen tuen, kuten koulun opetuskielen opetuksen, sekä
  oppijan yksilölliset tarpeet huomioivien muiden tukitoimien saatavuutta ja riittävyyttä.
  Arvioinnin pääkysymykset ovat maahanmuuttajataustaisten oppijoiden
  koulutustarjonnan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden tuen, opiskelun aikaisen
  suomen/ruotsin kielen ja oman äidinkielen sekä muun oppimisen tuen saatavuuden
  ja saavutettavuuden toteutuminen.
  Arviointi perustuu opetuksen ja koulutuksen järjestäjien itsearviointeihin, jotka
  koskivat heidän kykyään tarjota maahanmuuttajataustaisille oppijoille yhtäläiset
  mahdollisuudet osallistua kaikille yhteiseen koulutukseen. Arviointi kohdistuu
  opetukseen ja koulutukseen, jota annetaan esiopetuksessa (noin 340 opetuksen
  järjestäjää), perusopetuksessa (noin 350 opetuksen järjestäjää), lukiokoulutuksessa
  (noin 300 koulutuksen järjestäjää) sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa (noin
  200 koulutuksen järjestäjää) ja joka perustuu Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman
  tai ammatillisen perustutkinnon perusteisiin. Lisäksi arvioinnissa
  ovat mukana perusopetukseen valmistava opetus ja ammatilliseen peruskoulutukseen
  valmistava koulutus sekä vapaan sivistystyön osalta ne koulutukset (noin 300
  koulutuksen järjestäjää), joiden tarjonta perustuu opetussuunnitelman perusteisiin.
  Monitahoarvioinnin periaatetta on noudatettu suuntaamalla kyselyt myös näiden
  koulutusasteiden opettajille ja toisen asteen opiskelijoille sekä tekemällä arviointikäyntejä
  eri puolille Suomea.
  4
  Arvioinnin tulosten mukaan kaikkien arvioitujen koulutusasteiden opetuksen ja
  koulutuksen järjestäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä maahanmuuttajataustaisten
  oppijoiden koulutustarjontaan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden sujuvuuteen
  sekä kielten opetuksen ja muun oppimisen tuen riittävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen.
  Järjestäjät arvioivat tunnistavansa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden
  tuen tarpeita varsin hyvin ja katsovat myös onnistuneensa vastaamaan hyvin näihin
  tarpeisiin. Järjestäjien itsearvioinnissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen
  saavutettavuus näyttäytyy siten varsin positiivisena. Poikkeuksen arvioinnin
  kohderyhmässä muodostavat kaikilla koulutusasteilla ne opetuksen ja koulutuksen
  järjestäjät, joilla maahanmuuttajataustaisia oppijoita on 51–100. Näiden järjestäjien
  on selvästi muita vaikeampaa vastata oppijoiden tarpeisiin, jotka kuitenkin ovat
  tunnistettavissa sekä tämän arvioinnin että aikaisempien tutkimusten perusteella.
  Koulutusta ohjaaviin suunnitelmiin maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja monikulttuurisuutta
  koskevia tavoitteita on kirjattu vaihtelevasti: Opetusta tai koulutusta
  koskevaan strategiaan tai vastaavaan suunnitelmaan näitä tavoitteita on kirjannut
  vain runsas puolet (56 %) opetuksen ja koulutuksen järjestäjistä. Strategisten linjausten
  puuttuessa oppijoiden tarpeisiin reagoidaan tapauskohtaisesti, ja sitä pidetään
  yleensä riittävänä, kun oppijoiden määrä on korkeintaan muutamia kymmeniä.
  Opetussuunnitelmiinsa ainakin joitakin maahanmuuttajataustaisia oppijoita koskevia
  käytänteitä (esim. suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus tai oman äidinkielen opetus)
  on sisällyttänyt vajaa puolet (46 %) järjestäjistä.
  Nivelvaiheyhteistyön ilmoitetaan erityisesti esi- ja alkuopetuksen välillä toimivan
  hyvin, ja nivelvaiheen tiedonsiirtoon on luotu maahanmuuttajataustaisten oppijoiden
  osalta toimivat menettelytavat. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen oppijat
  ohjataan useimmiten kielitaidon perusteella, ja valmistavalla opetuksella maahanmuuttajataustaisten
  oppijoiden tarpeisiin voidaan vastata hyvin, yli sadan oppijan
  järjestäjien mielestä jopa erinomaisesti.
  Perusopetuksen jälkeinen nivelvaihe on maahanmuuttajataustaisille nuorille haastava,
  koska kaikkien suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä jatko-opiskeluun. Koulutustarjontaa
  ei tässä vaiheessa pidetä riittävänä varsinkaan niillä alueilla, joilla maahanmuuttajataustaisia
  nuoria on paljon. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava
  koulutus vastaa kuitenkin sekä koulutuksen järjestäjien että opiskelijoiden mielestä
  nuorten tarpeisiin hyvin. Tiedonsiirtokäytännöt perusopetuksen ja toisen asteen koulutusten
  välillä ovat kuitenkin monin paikoin vielä vakiintumattomia ja vaihtelevat
  järjestäjittäin. Epätietoisuutta on myös siitä, mitä tietoja voi siirtää ja miten, eivätkä
  tarpeelliset tiedot välity kaikille maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opettaville
  opettajille. Tarvetta yhteisesti sovituille tiedonsiirtokäytännöille on erityisesti ammatillisessa
  peruskoulutuksessa.
  Suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa järjestäjät ja opettajat arvioivat onnistuneensa
  ottamaan oppijoiden yksilölliset tarpeet hyvin huomioon. Jokaisella koulutusasteella
  opettajat ovat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä opetuksen järjestelyihin ja tiloihin,
  5
  oppimateriaaleihin ja siihen, että opetuksessa voidaan huomioida myös muita kuin
  kielen opetukseen liittyviä tavoitteita. Tämä kertoo toisen kielen opetuksen alueen
  kehittymisestä kouluissa ja oppilaitoksissa.
  Myös oman äidinkielen opetusta arvostetaan, koska sitä järjestetään laajasti ja tarve
  siihen määritellään suureksi. Oppijoiden tarpeisiin vastaaminen riippuu muun muassa
  oman äidinkielen opettajien rekrytointimahdollisuuksista, mutta esimerkiksi ammatillisessa
  peruskoulutuksessa myös erillisrahoituksen puute vaikeuttaa opetuksen
  järjestämistä. Opiskelijat itse eivät ole aina motivoituneita oman äidinkielen opiskeluun
  eivätkä pidä oman äidinkielensä käyttöä opiskelussa kovin merkittävänä. Ylipäätään
  omakielisen opetuksen tai tuen merkitystä ei vielä tunnisteta laajasti toisella asteella,
  vaikka oman äidinkielen käytön mahdollistavia käytänteitä jo hyödynnetäänkin
  erityisesti ammatillisessa peruskoulutuksessa.
  Kielitietoisuus – yhteisön kielellisen moninaisuuden tukeminen, eri tiedonalojen
  kielten tiedostaminen ja jokaisen opettajan toiminta oppiaineensa kielen opettajana
  – nivoutuu eri koulutusasteilla vahvimmin äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä
  -opettajien tehtävään edistää muiden opettajien kielitietoisuutta, kieltenopettajien
  ja muiden aineiden opettajien yhteistyöhön sekä eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntämiseen
  kielten opetuksessa. Se on esiopetuksessa tuttua ja luontevaa, mutta
  luokan- ja aineenopettajien kielitietoisuutta tukevien työtapojen vakiinnuttamista
  täydennyskoulutuksen avulla tarvitaan. Kaikkien koulutusasteiden opettajat näkevät
  kuitenkin mahdollisuutensa osallistua täydennyskoulutukseen selvästi heikompina
  kuin järjestäjät. Koulutuksiin hakeutuvat pääasiassa ne henkilöt, joita asia kiinnostaa.
  Myös tarve kielitietoisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvään täydennyskoulutuksen
  näyttää olevan voimakkaasti sidoksissa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden
  määrään.
  Oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa otetaan kaikilla koulutusasteilla ensisijaisesti
  huomioon maahanmuuttajataustaisen oppijan kieli- ja kulttuuritausta, toissijaisesti
  kotoutumisvaihe. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä opettajien arvion mukaan
  maahanmuuttajataustaisten oppijoiden opiskelua vaikeuttavat jossain määrin
  opetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat. Oppimisen vaikeuksien
  taustalla nähdään puolestaan oppijoiden elämäntilanteesta johtuvia traumoja tai
  posttraumaattisia ongelmia. Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden tarve erityisopettajan
  palveluille nähdäänkin esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa
  melko erilaisena kuin kantaväestön oppijoiden. Toisella asteella puolestaan korostuu
  opinto-ohjauksen tarve. Näihin oppijoiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin on haasteista
  huolimatta onnistuttu vastaamaan hyvin.
  Tiedottamista maahanmuuttajataustaisille oppijoille ja heidän perheilleen pidetään
  kaikilla koulutusasteilla tehokkaimpana, kun tiedonsaanti varmistetaan henkilökohtaisesti.
  Esi- ja perusopetuksessa käytetään myös paljon tulkkeja sekä eri kielille
  käännettyä tiedotusmateriaalia. Toisella asteella tiedottamisessa puolestaan tehdään
  yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Internetin kautta toimivan koulun ja
  6
  kodin välisen yhteistyökanavan (esim. Wilma-ohjelma) käyttöä rajoittaa huoltajien
  heikko sähköisten järjestelmien käyttötaito. Tulkkauspalveluihin ollaan tyytyväisiä
  kaikilla koulutusasteilla, mutta palvelut eivät ole toisella asteella niin tunnettuja
  kuin esi- ja perusopetuksessa. Oppijoiden tarpeet on kaikkiaan onnistuttu ottamaan
  huomioon hyvin, mutta tarve tulkkauspalveluihin korostuu esi- ja perusopetuksessa
  kiinteämmän kodin ja koulun yhteistyön vuoksi. Millään koulutusasteella ei järjestetä
  kovinkaan usein pelkästään maahanmuuttajataustaisille huoltajille suunnattuja
  vanhempainiltoja, mikä on myös maahanmuuttajataustaisten huoltajien oma toive.
  Esi- ja perusopetuksessa noin puolet vastaajista antaa oppijaa koskevia tietoja hänen
  omalla äidinkielellään. Tämä mahdollisuus vähenee huomattavasti toisella asteella.
  Siitä huolimatta maahanmuuttajataustaisten perheiden yksilölliset tarpeet kodin ja
  koulun/oppilaitoksen yhteistyössä pystytään sekä järjestäjien että opettajien mukaan
  ottamaan hyvin huomioon.
  Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien mukaan kulttuurista monimuotoisuutta tuetaan
  useilla erilaisilla periaatteilla ja käytänteillä alkaen koulujen ja oppilaitosten
  ilmapiiristä, oppijoiden yksilöllisestä huomioimisesta ja toisten arvostamisesta henkilökunnan
  kouluttautumiseen, erilaisiin hankkeisiin, eri tahojen kanssa tehtävään
  yhteistyöhön sekä resursseihin ja strategisiin linjauksiin. Opettajien näkemyksissä
  kulttuurisesta monimuotoisuudesta painottuvat oppimisympäristön ilmapiiri sekä
  erilaisten resurssien ja tukitoimien merkitys. Heidän vastauksissaan esiin tulleet assimilaatioon
  viittaavat ”maassa maan tavalla” -tyyppiset näkemykset antavat aihetta
  miettiä kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän kouluttautumisen tarvetta.
  Oppimisympäristön ilmapiirin ja henkilökunnan asennoitumisen kehittäminen
  kulttuurista monimuotoisuutta vaalivaksi on paljolti pedagogisen ja eettisen johtamisen
  kysymys. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät kokevat rehtorin roolin monimuotoisuuden
  edistämisessä tärkeäksi, ja opettajat vielä tärkeämmäksi. Johtamisen
  lisäksi koulujen ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen ja asenteiden kehittäminen
  ovat avainasemassa kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisessä. Lisäksi tarvitaan
  myös pedagogisen osaamisen kehittämistä: kielitietoiseen opetukseen suuntautumista
  ja eriyttämistä. Tähän kaikkeen tarvitaan sekä taloudellisia ja ajallisia resursseja että
  toimivaa yhteistyötä huoltajien ja muiden tahojen kanssa.
  Arviointiin osallistuneiden opiskelijoiden mukaan oppilaitoksissa vallitsee hyväksyvä
  ilmapiiri, joka näyttäytyy heille arjen hyvinä toimintatapoina sekä opettajien
  ja koulutovereiden myönteisenä ja avoimena suhtautumisena heihin. Opettajilla
  koetaan olevan aito halu auttaa, ja heitä pidetään ymmärtäväisinä ja mukavina. Opiskelijoiden
  on myös jokseenkin helppo saada ystäviä sekä kantaväestöstä että toisista
  maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista. Vastausten perusteella niin opettajilla
  kuin kantaväestöön kuuluvilla opiskelijoilla on asenteellisia valmiuksia toimia monikulttuurisessa
  ympäristössä.
  7
  Arvioinnissa on päädytty seuraaviin kehittämissuosituksiin:
  1. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien visiossa ja strategiassa tulee näkyä
  monikulttuurisuuden ja monikielisyyden näkökulma.
  2. Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa on tarpeen kehittää toimijoiden
  yhteistyötä ja uusia malleja.
  3. Maahanmuuttajataustaisille oppijoille tulee tarjota eri tiedonalojen kielen
  tiedostavaa suomen/ruotsin kielen opetusta ja omakielistä tukea perusopetuksessa
  ja toisen asteen koulutuksessa.
  4. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja monikielisyyden arvostaminen sekä
  kielitietoisuuden kehittäminen tulee vakiinnuttaa osaksi koulujen ja oppilaitosten
  toimintakulttuuria.
  5. Kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvän osaamisen kehittäminen
  tulee sisällyttää kaikkien opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.
  6. Koulutuspalveluiden saatavuus ja saavutettavuus maahanmuuttajataustaisille
  oppijoille on turvattava myös tulevaisuudessa.
  Alkuperäiskielisuomi
  JulkaisupaikkaHelsinki
  KustantajaKansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)
  Sivumäärä260
  ISBN (painettu)978-952-206-301-4
  ISBN (elektroninen)978-952-206-302-1
  TilaJulkaistu - 3 kesäk. 2015
  OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

  Julkaisusarja

  NimiJulkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
  Numero17:2015
  ISSN (painettu)2342-4176
  ISSN (elektroninen)2342-4184

  Tieteenalat

  • 516 Kasvatustieteet
  • Maahanmuuttajataustainen oppija, koulutusjärjestelmä, saatavuus,

  Siteeraa tätä