Maallikkohypnoosiin liittynyt akuutti skitsofreenistyyppinen psykoosi

Hannu Lauerma, Jorma K. Oksanen

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Vaik­ka hyp­noosia pi­detään var­sin haitat­to­mana hoito­muo­tona, kirjal­li­suu­dessa on ku­vattu sen varo­mat­tomaan käyt­töön liitty­neitä kompli­kaa­tioita, ku­ten disso­sia­tii­visia ja lyhyt­kes­toisia psy­koot­tisia ti­loja. Yli 50-vuotiaan aiem­min ter­veen ja työelä­mässä menes­tyneen nai­sen akuutti skit­sof­ree­nis­tyyp­pinen ­psy­koot­tinen häi­riö al­koi varo­mat­to­masti käy­tetyn maallik­ko­hyp­noosin yhtey­dessä. Po­tilas ko­keili sel­laista ensim­mäistä ker­taa, ja hä­nen koke­mansa hallu­si­naatiot ja harha­luulot liit­tyivät yksi­nomaan hyp­noosiin. Po­tilaan oi­reistoon liit­tyi vaaral­lisia piir­teitä, ku­ten har­haääniä, jot­ka kehot­tivat hän­tä riski­käyt­täy­ty­miseen liiken­teessä. Ly­hyen sairaa­la­hoidon jäl­keen po­tilas voi seuran­nassa hy­vin. Hyp­noosia tu­lisi käyt­tää vain valvo­tusti tervey­den­huol­lossa.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiSuomen lääkärilehti
Vuosikerta71
Numero19
Sivut1384-1385
Sivumäärä2
ISSN0039-5560
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiA2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Tieteenalat

  • 3124 Neurologia ja psykiatria

Siteeraa tätä