Missä on sukupuoli? Sukupuolisensitiivisyys ministeriöiden viestinnässä

Salli Hakala, Sanna Maija Ojajärvi

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

Abstrakti

Alkusanat – missä on sukupuoli?

Yhteiskunta on sukupuolittunut, halusimme sitä tai emme. Oletukset sukupuolesta välittyvät viestinnässä: ihmisten välinen vuorovaikutus jäsentyy kulttuuristen sukupuolioletusten kautta – jokainen kohtaaminen on neuvottelua kulttuurisista sukupuolioletuksista. Sukupuolioletukset näkyvät siinä, miten arvioimme naisministerin ja miesministerin toimia tai naispuhujan ja miespuhujan viestejä. Joidenkin asioiden oletamme liittyvän sukupuoleen, joidenkin emme. Viimeistään mediajulkisuus hyödyntää kulttuurisia sukupuolioletuksia esimerkiksi kuvaamalla naisministeriä ja miesministeriä hiukan eri kuvakulmista hiukan erilaisin sanavalinnoin tai arvioimalla naispresidentin päätöksiä hiukan eri vivahtein kuin miespresidentin. Sukupuoli on tavalla tai toisella läsnä kaikessa kulttuurisessa tulkinnassa.

Sukupuolisensitiivisyys ministeriöiden viestinnässä merkitsee, että teksteissä ja kuvissa osataan tunnistaa ja tunnustaa sukupuolten väliset mahdolliset erot ja tehdä niiden merkitykset näkyviksi. Tietoisuus sukupuolten läsnäolosta ja eroista merkitsee myös silmää yksilöllisille käytöstavoille ja tilannekohtaisuudelle. Näin ollen sukupuolisensitiivisyys merkitsee käytännön viestinnässä taitoa tunnistaa erilaisten ihmisten, erilaisten miesten ja naisten, erilaisten tyttöjen ja poikien, tarpeet ja erilaisuudet. Se on taitoa havainnoida, miten sukupuoli-identiteetti rakentuu yhteiskunnassa sekä taitoa havaita eri paikoissa epätasa-arvoista kohtelua ja sukupuolta vääristäviä rakenteita. Siksi – sukupuoli on viestinnässä ja yhteiskunnallisessa vallankäytössä hankala ja vaativa käsite.

Sukupuolisensitiivisyyttä ja sukupuolitietoisuutta käytetään usein synonyymeina (Eurofem.org: Sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamisen perussanasto; Heikkinen et al. 2007; Lahelma & Gordon 2003 ; Tainio 2001, 2002; Viden & Naskali 2010). Sukupuolisensitiivisyyttä voi käsityksemme mukaan pitää eräänlaisena sukupuolen ja sukupuolijärjestelmän ymmärtämisen yläkäsitteenä; sillä tarkoitetaan sukupuolinäkökulman huomioon ottamista kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja toiminnoissa. Sukupuolisensitiivisyys merkitsee herkkyyttä tunnistaa tilanteita, joissa sukupuoli on ensisijainen eronteon kategoria sekä tilanteita, joissa sukupuoli risteää muiden eronteon kategorioiden (iän, etnisyyden, koulutuksen ym.) kanssa. Sukupuolitietoisuuden voi ymmärtää astetta konkreettisemmaksi: tietoisuus sukupuolesta tarkoittaa sitä, että tunnistetaan kulttuurin sukupuolittava voima sekä osoitetaan ja puretaan sukupuolittavia käytäntöjä. Sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolitietoisuus ovat edellytyksiä sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi.

Sukupuoli liittyy päätöksentekoon, kansainvälisyyteen, oikeuteen, turvallisuuteen, itsenäisyyteen, talouteen, opetukseen ja kulttuuriin, luonnonvaroihin, liikkumiseen ja viestintään, työhön ja elinkeinoihin, ympäristöön, terveyteen ja sosiaaliseen elämään. Niinpä sukupuolella on väliä kaikkien ministeriöiden viestinnässä.

Salli Hakala ja Sanna Ojajärvi
Alkuperäiskielisuomi
Sivumäärä21
TilaJulkaistu - 4 marraskuuta 2013
OKM-julkaisutyyppiD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

Tieteenalat

  • 518 Media- ja viestintätieteet
  • sukupuoli, sukupuolisensitiivisyys, sukupuolitietoisuus, ministeriöt, viestintä

Siteeraa tätä