Naisen rasvakudoksen endokrinologiaa - steroidihormonimetabolian yhteys rintasyöpään

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuKatsausartikkelivertaisarvioitu

Abstrakti

Rasva­kudos on eli­mis­tömme suu­rin endok­rii­ninen elin. Hormo­naa­linen sää­tely vai­kuttaa rasva­ku­doksen toi­mintaan ja kerty­miseen, jo­ka on eri­laista nai­silla ja mie­hillä se­kä ke­hon eri osissa. Rasva­kudos on myös merkit­tävä ste­roi­di­hor­monien läh­de, etenkin ­vaih­de­vuosien jäl­keen. Li­havuus ai­heuttaa rasva­ku­doksen toimin­nassa muu­toksia, muun muas­sa kroo­nisen tuleh­dus­reaktion. Häi­riöt rasva­ku­doksen toimin­nassa voi­vat ol­la yhtey­dessä kroo­nisten sai­rauksien, ku­ten rinta­syövän, ­dia­be­teksen se­kä sy­dän- ja veri­suo­ni­tautien syn­tyyn ja nii­den pahe­ne­miseen. Rasva­ku­doksen hormo­ni­toi­minnan ja rasva­so­lujen tuot­tamien välit­tä­jäai­neiden, adi­po­kiinien, tutki­minen aut­taa ymmär­tämään pa­remmin liha­vuuteen liit­tyvien sai­rauksien pato­fy­sio­logiaa ja luo uu­sia hoito­mah­dol­li­suuksia.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiSuomen lääkärilehti
Vuosikerta71
Numero23
Sivut1687-1693
Sivumäärä7
ISSN0039-5560
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiA2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

Tieteenalat

 • Female
 • Adipose Tissue
 • +metabolism
 • Hormones
 • Steroids
 • Adipokines
 • Obesity
 • Breast Neoplasms
 • Neoplasms
 • Estrogens
 • Endocrine Glands
 • 3123 Naisten- ja lastentaudit
 • 3122 Syöpätaudit
 • 3121 Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet

Siteeraa tätä