Sähkövirran opetusmallit lukiossa

Terhi Katariina Mäntylä

  Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

  Abstrakti

  Tutkimuksen mukaan hyvä opetusmalli on opetuksen tärkeimpiä osatekijöitä. Sen on
  vastattava tieteellistä näkemystä, otettava huomioon oppilaiden valmiudet ja toimittava
  koulun arjessa. Aiempi tutkimus ei kuitenkaan anna paljoakaan vastauksia siihen, miten
  toimivia opetusmalleja voidaan konstruoida. Ongelman selvittäminen vaatii kolmen erilaisen
  osa-alueen synteesiä. Opetusmallin konstruoinnin ongelmien selvittämiseksi tässä työssä
  keskitytään sähkövirran opetusmalleihin lukion fysiikassa. Sähkövirta on keskeisellä sijalla
  lukion fysiikassa ja aiempi tutkimuskirjallisuus antaa hyvän lähtökohdan aiheen
  selvittämiseen.
  Työn teoreettinen viitekehys koostuu vastaavasti kolmesta osasta. Suhteessa oppimiseen
  lähtökohtana on kognitiivinen konstruktivismi, joka pitää oppimisen ja tiedon luomisen
  prosesseja perusluonteeltaan samanlaisina. Opetusmalleihin liittyen analysoidaan fysiikan
  käsiterakennetta ja siitä muodostetaan synteesi tieteen historian ja filosofian näkökulmasta.
  Koska (re)konstruoitua opetusmallia arvioidaan käytön kannalta, selvitetään millaisia ovat
  opettajien käyttämien sähkövirran opetusmallien piirteet. Metodina käytetään
  haastattelututkimusta ja sen fenomenologista analyysia. Lopuksi tieteellisen näkemyksen
  pohjalta rekonstruoitua opetusmallia ja opettajien käyttämiä opetusmalleja verrataan.
  Työssä saavutetut tulokset sähkövirran opetusmallin osalta ovat välittömästi sovellettavissa
  lukion fysiikan opetukseen ja myös opettajankoulutukseen. Työssä (re)konstruoitu
  opetusmalli sähkövirralle osoittautuu vertailussa lukiossa käytettyihin opetusmalleihin
  monelta osin samankaltaiseksi. Merkittävin ero on lukion opettajien opetusmalleihin
  sisältyvän virrankuljetuksen mikroskooppisen mallin asema, joka on niiden fysikaalisesti
  virheellisin piirre. Monet opetusmalleihin liittyvät epäfysikaalisuudet näyttävät olevan tulosta
  pyrkimyksestä sopeuttaa opetusmallit koulun käytäntöön ja oppikirjojen kiinnittämään
  etenemisjärjestykseen.
  Työn tärkeimmät tulokset ovat niiden teoreettisten periaatteiden täsmentäminen joiden
  varassa opetusmallien (re)konstruointi tapahtuu ja näiden periaatteiden soveltaminen
  sähkövirran opetusmallin rekonstruointiin. Koska jokainen työn osaongelma on ratkaistu
  metodisesti, voidaan saavuttaa se, että opetusmallien fysikaalisuutta ja toimivuutta on
  mahdollista arvioida systemaattisesti tutkimuksellisin perustein. Työn tulokset myös
  viittaavat siihen, että opettajankoulutuksessa olisi hyvä kiinnittää huomiota periaatteisiin,
  joiden varassa opetusmalleja voidaan (re)konstruoida ja arvioida niiden toimivuuden
  kannalta.
  Alkuperäiskielisuomi
  TilaJulkaistu - 2003
  OKM-julkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

  Tieteenalat

  • 114 Fysiikka

  Siteeraa tätä

  Mäntylä, T. K. (2003). Sähkövirran opetusmallit lukiossa.