Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksen ja oppimisen tukena

Tutkimustuotos: OpinnäyteLisensiaatintutkielma

Abstrakti

Tutkielman päätavoitteena oli tutkia tieto- ja viestintätekniikkaan (TVT) pohjautuvien oppimisympäristöjen mahdollisuuksia ja TVT:n hyödyntämistä tukevaa koulutusta kemian opetuksessa. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä ovat TVT:an pohjautuvat kemian oppimisympäristöt, mielekäs kemian oppiminen, opetussuunnitelmien perusteet ja innovaatioiden diffuusioteoria.

Tutkielma sisältää neljä tutkimusta, joista kaksi ovat kehittämistutkimuksia ja kaksi tapaustutkimuksia. Tutkimuksia ohjasivat päätutkimuskysymykset: 1) Millaisia uusia mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvat oppimisympäristöt tuovat kemian opetukselle? ja 2) Millainen koulutus tukee tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä kemian opetuksessa? Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia kartoittamalla yhteensä 100 kemian aineenopettajan ja opiskelijan käsityksiä sekä kokemuksia TVT-pohjaisista kemian oppimisympäristöistä ja koulutuksesta.

Tutkielma antaa kokonaiskuvan TVT:n käytön ja koulutuksen nykytilasta, haasteista ja mahdollisuuksista kemian opetuksessa. Kehittämistutkimuksien päätuloksena saatiin viisi uutta opettajien käyttöön soveltuvaa TVT-pohjaista kemian oppimisympäristöä. Tutkimuksien mukaan TVT:a voidaan hyödyntää
kaikkien oppimisympäristöjä määrittelevien osatekijöiden (didaktiset, fyysiset, tekniset ja sosiaaliset) tukena. Esille nousivat erityisesti TVT:n merkitys opiskelijoiden motivoijana ja sen mahdollistamat monipuoliset visualisointiresurssit.

Tapaustutkimuksista saatiin lisätietoa TVT:n hyödyntämiseen tarvittavan koulutuksen sisältöjen ja tavoitteiden suunnitteluun ja toteutukseen kemian opetuksessa. Tulosten mukaan aikaisempaan tutkimustietoon pohjautuva lähi- ja etäopetusta sisältävä tavoitteellinen koulutus tukee innovaation taidollista omaksumista yksilötasolla. Tutkimustuloksia voidaan käyttää tulevaisuudessa yhtenä mallina
alueellisen koulutustoiminnan kehittämisessä. Tämä tutkielma osoittaa TVT:n hyödyntämiseen liittyvän tutkimuksen olevan ajankohtainen kemian opetuksen tutkimusala nopeasti modernisoituvassa yhteiskunnassa
Alkuperäiskielisuomi
Myöntävä instituutio
  • Kemian osasto
Myöntöpäivämäärä1 heinäk. 2010
JulkaisupaikkaHelsinki
Kustantaja
TilaJulkaistu - 24 helmik. 2010
OKM-julkaisutyyppiG3 Lisensiaatintyö

Lisätietoja

Säilytyspaikka: 1) Kumpulan kampuskirjasto ja 2) Kemian laitos, laitoskirjasto Kemian opettajankoulutusyksikkö

Lisätietoja väitöskirjasta

Lisensiaattitutkielma koostuu yhteenvedosta ja viidestä refereejulkaisusta,

Tieteenalat

  • 116 Kemia

Siteeraa tätä