Toimenpiteiden alueellinen vaihtelu korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalalla

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Lähtö­kohdat Useilla eri­koi­sa­loilla se­kä sai­rauksien lääkkeel­linen hoi­to et­tä toimen­pi­teiden taa­juudet vaihte­levat tervey­den­huollon yksi­köissä. Tä­mä ei välttä­mättä ku­vaa sai­rauksien epä­ta­saista jakau­tu­mista, vaan epäyh­te­näisiä ­hoi­to­pe­rus­teita. Täs­sä tutki­muk­sessa selvi­tettiin kor­va-, ne­nä- ja kurkku­tautien eri­koi­salan taval­listen toimen­pi­teiden mää­rien muu­toksia 2000-lu­vulla ja ver­tailtiin sairaan­hoi­to­piirien suorit­teita väes­töön suhteu­tet­tuna. Sa­malla ar­vioitiin Ter­veyden ja hyvin­voinnin lai­toksen hoitoil­moi­tus­re­kis­terin (Hilmo) luotet­ta­vuutta toimen­pi­de­jak­sojen kuvaa­jana. Mene­telmät Hilmo-re­kis­te­ristä ke­rättiin sairaan­hoi­to­pii­reittäin ai­kuisia kos­kevat tie­dot nielu­ri­sojen pois­ton, ne­nän väli­seinän oi­kaisun ja ne­nän sivuon­te­loiden tähys­tys­leik­kauksen suori­te­mää­ristä vuo­silta 2002–12. Näi­tä luku­määriä ­ver­rattiin sairaa­loiden anes­tesia- ja leikkaus­toi­minnan vertai­sar­vioin­ti­tie­to­kannan (BM-OR) se­kä Hel­singin ja Uu­denmaan sairaan­hoi­to­piirin (HUS) leikkaus­salien toimin­na­noh­jaus­jär­jes­telmän (OPERA) tie­toihin. Tu­lokset Ai­kuisten nielu­ri­sa­leik­kaukset ovat vähen­tyneet 2000-lu­vulla va­jaat 20 % ja ne­nän väli­seinän oikai­su­leik­kaukset run­saat 30 %. Sivuon­te­loiden tähys­tys­ki­rurgian koko­nais­määrä on säi­lynyt en­nallaan. Leikkaus­hoidon toden­nä­köisyys vaih­teli sairaan­hoi­to­pii­reittäin. Konser­va­tii­vi­simman ja aktii­vi­simman sairaan­hoi­to­piirin vä­linen ero oli aikuis­po­tilaan nielu­ri­sa­leik­kauk­sessa yli kaksin­ker­tainen, sivuon­te­loiden tähys­tys­ki­rur­giassa nelin­ker­tainen ja ne­nän väli­seinän oikai­su­leik­kauk­sessa yli kymmen­ker­tainen. Hil­mo- ja BM-OR-tie­to­kan­tojen vä­linen korre­laatio vuo­sina 2010–12 oli erittäin hy­vä. Pää­telmät Aikui­sille suori­tetut ne­nän väli­seinän oi­kaisu, nielu­ri­sa­leikkaus ja sivuon­te­loiden tähys­tys­ki­rurgia edus­tavat toimen­pi­teitä, joi­ta teh­dään kai­kissa eri­kois­sai­raan­hoidon yksi­köissä. Kun­kin toimen­piteen yleisyys vaih­teli sairaan­hoi­to­pii­ristä toi­seen ja väes­töön suhteu­tettu ero saat­toi ol­la monin­ker­tainen. Toden­nä­köi­sesti hoi­toon oh­jaus, mieli­piteet ja re­surssit määrit­te­levät leikkau­sai­heita ole­tettua enemmän.
Alkuperäiskielisuomi
LehtiSuomen lääkärilehti
Vuosikerta71
Numero16
Sivut1145-1150
Sivumäärä6
ISSN0039-5560
TilaJulkaistu - 2016
OKM-julkaisutyyppiA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä, vertaisarvioitu

Tieteenalat

  • Otorhinolaryngologic Diseases
  • +surgery
  • Surgical Procedures, Operative
  • +statistics & numerical data
  • Catchment Area (Health)
  • Tonsillectomy
  • Paranasal Sinuses
  • Endoscopy
  • Hospitals, University
  • 3125 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit

Siteeraa tätä