Towards an Embodied History: Metaphorical Models in Textbook Knowledge of the Controversial Polish-Lithuanian Past

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Abstrakti

Puolan ja Liettuan monitahoinen jaettu menneisyys herättää historiallisia ja poliittisia kiistoja. Jännitteet kumpuavat toisistaan poikkeavista menneisyyttä käsittelevistä narratiiveista, joita nämä kaksi kansakuntaa ylläpitävät koulujen historianopetuksessa. Tämä tutkimus tarkastelee jaetun, mutta eri tavoin muistetun menneisyyden käsitteellisiä juuria Puolan ja Liettuan historianopetuksessa. Tässä tarkoituksessa tutkin metaforisia malleja, jotka muokkaavat oppikirjojen tapaa esittää menneisyys. Työni teoreettisen kehyksen muodostaa Lakoffin ja Johnsonin kehollisuuteen perustuva, käsitteellinen metaforateoria. Sen avulla tutkin metaforia, jotka muokkaavat sitä, miten kognitio ja menneisyys ymmärretään metateoreettisella tasolla. Keskityn visuaalisiin metaforiin, jotka jäsentävät oppikirjojen tapaa esittää menneisyys, koska tällaiset metaforat osaltaan käsitteellistävät kognitiota muodostamalla representaatioita kehottomaan maailmasta etääntyneeseen mieleen. Teoreettinen lähestymistapani, enactive embodiment (enaktiivinen kehollisuus), perustuu radikaalisti erilaiseen ymmärrykseen kognitiosta. Vaikka mielen kehollisuudesta on runsaasti todisteita, näiden tutkimustulosten johtopäätökset eivät ole vielä tulleet julkiseen tietoisuuteen. Kehollisen kognition tutkimustulosten hyödyntämistä käytäntöön ei ole vielä ymmärretty, ja tämän aukon tutkimukseni pyrkii osoittamaan. Tutkimusmateriaalit, Puolan ja Liettuan historian oppikirjat sekä niiden kirjoittajien haastattelut, toimivat ”laboratoriona” näiden kognitiivisen tieteen näkemysten testaamiseen ja edelleen kehittämiseen. Väitöskirja tarkastelee metaforien käyttöä koulujen oppikirjoissa ja haastatteluaineistoissa tähdäten niiden metaforisten mallien tunnistamiseen, jotka muokkaavat ajatteluamme menneestä ja kytkeytymistämme siihen. Keskityn tässä työssä viiteen oppikirjojen piirteeseen: 1) totuuden esittäminen 2) toistensa kanssa kilpailevina historian kuvauksina, jotka 3) erottelevat tiukasti totuuden fiktiosta; lisäksi, keskittyminen 4) kansallisvaltioiden narratiiveihin ja 5) narratiivien järjestämiseen staattisia valtioita kuvaaviin lineaarisiin sekvensseihin, jolloin ulkopuolelle jää eletty, kokemuksellinen menneisyys, jonka ihmiset ovat ajassa ja paikassa kehollisesti kokeneet. Tämä väitöskirja esittää kuinka menneisyyden ja sitä koskevan totuuden uudelleenarviointi kehollisin termein avaa potentiaalisia uusia lähestymistapoja historiallisen totuuden tarkasteluun ja opettamiseen koulujen historiantunneilla.
Alkuperäiskielienglanti
Myöntävä instituutio
  • Helsingin yliopisto
Valvoja/neuvonantaja
  • Palonen, Emilia, Valvoja
  • Mykkänen, Juri, Valvoja
Myöntöpäivämäärä18 toukokuuta 2018
JulkaisupaikkaHelsinki
Kustantaja
Painoksen ISBN978-951-51-4180-4
Sähköinen ISBN978-951-51-4181-1
TilaJulkaistu - 18 toukokuuta 2018
OKM-julkaisutyyppiG4 Tohtorinväitöskirja (monografia)

Tieteenalat

  • 517 Valtio-oppi, hallintotiede

Siteeraa tätä