Co-Supervision of Master's thesis work

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Johanna Nyholm, Erikoistyö: ”Analys av passiva TASK-3 kaliumkanalers betydelse för beteendet hos möss och för olika läkemedelseffekter”. 2006
Period2006