External Examiner of doctoral thesis by Isuru Kariyawasam, University of Edinburgh

Aktivitet: ExaminationstyperOpponent i doktorsavhandling

Period24 maj 2021
OmfattningInternationell