Individualizing therapy for acute leukemia

Heckman, C. (Bihandledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledare eller bihandledare av doktorsavhandling

Periodsep 2017
ExaminandMika Kontro
Examination vid Helsingfors universitet
OmfattningInternationell