Pro Gradu: Reading accuracy, speed and comprehension as separate skills

Kuuluvainen, S. (Handledare)

Aktivitet: ExaminationstyperHandledning av annat kunskapsprov (pro gradu, licentiatavhandling)

Beskrivning

Tavoitteet: Tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä taustatekijät ja taidot esikouluikäisillä ennustavat lukemisen eri osa-alueiden hallintaa ensimmäisen kouluvuoden jälkeen. Tutkimuksen kohteena olevat osa-alueet ovat lukemisen tarkkuus, nopeus ja luetun ymmärtäminen. Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty useita erilaisia, osittain ristiriitaisia teorioita lukemaan oppimisen vaikeuden syistä. Tässä tavoitteena on muodostaa kuva siitä, mitkä samat tai eri tekijät ovat lukemisen osataitojen taustalla ja voivatko nämä yhteydet selventää aiempia tuloksia. Lukemisen osataitojen tarkastelu erikseen mahdollistaa myös tukea tarvitsevien lasten varhaisen tunnistamisen ja tuen suuntaamisen oikein.
Menetelmät: Tutkimukseen osallistui 152 lasta, joista 70:llä oli lähisuvussa lukemisen vaikeuksia (”lukitausta”). Lapsille tehtiin esikouluikäisenä laaja neurokognitiivinen tutkimus, jossa selvitettiin kielellistä päättelyä, äännetaitoja, nopeaa sarjallista nimeämistä, työmuistia ja kirjainten tunnistamista. Lisäksi vanhempien sosioekonomista asemaa ja muita taustatietoja selvitettiin kyselylomakkeella. Seurantavaiheessa ensimmäisen luokan jälkeen tarkasteltiin lukemisen tarkkuutta, nopeutta ja luetun ymmärtämistä. Jokaisen lukemisen osataidon kohdalla lapset jaettiin kahteen ryhmään suoriutumisen perusteella ja logistisen regressioanalyysin avulla ennustettiin kuulumista keskimääräistä huonommin suoriutuneiden ryhmään.
Tulokset ja johtopäätökset: Lukemisen kolmea eri osataitoa ennustivat osittain yhteiset, osittain eriävät taidot ja tekijät. Kielellinen päättely, nopea nimeäminen, äännetaidot, kirjainten tuntemus ja työmuisti olivat mukana ennustamassa osaamista sekä lukemisen nopeuden, tarkkuuden, että luetun ymmärtämisen osalta. Lukitausta oli mukana ennustamassa tarkkuutta ja nopeutta ja lisäksi luetun ymmärtämisen kohdalla vanhempien opiskeluaika oli oleellinen taustatekijä. Yksittäisistä tekijöistä huonommat äännetaidot, kielelliset päättelytaidot ja nuorempi ikä kasvattivat riskiä lukea epätarkasti. Lukitausta, nimeämisen hitaus ja huonot äännetaidot kasvattivat riskiä lukea keskimääräistä hitaammin. Huonot kielelliset päättelytaidot ja äännetaidot ja kapea työmuisti kasvattivat riskiä ymmärtää lukemaansa huonosti. Lisäksi pojilla oli suurempi riski ymmärtää lukemaansa huonosti. Tulokset tukevat osittain aiempaa tutkimusta, mutta tuovat myös uusia näkökohtia lukemisen eri osataitojen taustatekijöihin. Tulokset ovat suoraan sovellettavissa lukemisen vaikeuksien ennakoimiseen ja varhaista tukea koskeviin päätöksiin.
Period2011 - 2015
ExaminandPiia Turunen
Examination vidHelsingin yliopisto