Organisationsprofil

Praktisk teologi är en teologisk vetenskapsgren som undersöker individers, gruppers och samhällets religiösa verksamhet och formulerar kritisk teori om ämnet. Praktisk teologi undersöker och undervisar även i teologins praktiska tillämpning: kyrkors och andra religiösa samfunds liv och verksamhet, men även privatpersoners religiositet och religiösa beteende. Inom praktisk teologi bedrivs både grund- och tillämpad forskning och undervisning.

Religiös verksamhet analyseras ur individens, kyrkosamfunds eller religiösa samfunds eller ur samhällets och kulturens perspektiv. Forskningsmaterialet består av till exempel empiriskt, historiskt och annat material, bilder och andra upptagningar samt kvantitativt och kvalitativt material som samlas in genom intervjuer och enkäter. Som forsknings- och analysmetoder används historiska, systematiska samt kvantitativa och kvalitativa empiriska metoder.

Eftersom praktisk teologi undersöker hur teologin tillämpas på och påverkar det dagliga livet, är det ett vidsträckt forskningsområde. Institutionen har tre professurer, i praktisk teologi, religionspedagogik och kyrkosociologi, men dessa professurer täcker större områden än deras namn ger vid handen. I synnerhet praktisk teologi innehåller ett tiotal ämnesområden som alla kunde utgöra egna läroämnen om det fanns tillräckliga resurser till det.

Vetenskapsgrenar

  • 614 Teologi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.