Organisationsprofil

Centret för universitetspedagogik HYPE erbjuder universitetspedagogisk utbildning vid Helsingfors universitets pedagogiska institution.

Till enhetens uppgifter hör speciellt

  • att främja och koordinera universitetspedagogiskt kunnande
  • att bedriva både teoretisk forskning och ge praktisk kunskap i hur man främjar universitetsundervisning i ett längre perspektiv
  • att utveckla och främja universitetsundervisningen så att undervisningen representerar europeisk toppnivå, liksom forskningen vid Helsingfors universitet
  • att utveckla forskningsbaserad undervisning
  • att sammankoppla undervisningen och lärandet med den nyaste forskningen som behandlar undervisningsinnehåll och -metoder.

Utgångspunkten för utvecklingen av universitetsundervisningen och utvärderingssystem är en bred syn på den vetenskapliga utvecklingen inom området och de samhälleliga krav som ställs. Utgående från detta utvecklas kvalitetssystemet inom undervisningen. Vi betonar även teknologins betydelse vid lärande och strävar att främja ett pedagogiskt tänkande i samband med användningen av virtuella miljöer.

Universitetspedagogiken är en mångvetenskaplig gren som undersöker pedagogisk verksamhet i universiteten som lärande, studerande, och utvärdering. Universitetspedagogiken utnyttjar särskilt psykologin, pedagogiken och socialpsykologin, men också andra beteende- och socialvetenskaper. I disciplinspecifika frågor samarbetar universitetspedagogiken med disciplinerna som lärs ut vid universitet.

 

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.