Personlig profil

Meritförteckning

Pääasiallisen asiantuntemukseni alueita/Main fields of my expertise:

Tarkemmin ks. selvitys julkaisuistani tässä TUHAT-tietokannassa sekä tutkimusryhmäni Research Group on Digital Politology sivu/For more see my publications mentioned in this TUHAT database and the pages of the Research Group on Digital Politology I lead: https://blogs.helsinki.fi/peahonen/research-group-on-digital-politology

Julkisten politiikkatointen arvioinnin tutkimus ja kehittäminen/Research upon and development of the evaluation and assessment of public policies

Laskennallisten tekoälymenetelmien soveltaminen ja soveltamisen edistäminen politiikan tutkimuksessa/Using and promoting computational artificial intelligence methods in political science research

Poliittisen talouden tietyt erikoisalueet, kuten julkisen laskentatoimen laajennukset arvioinnin suuntaan sekä julkisyhteisöjen osakeomistus yhtiöissä/Selected fields of political economy, such as extensions of public sector accounting towards evaluation and assessment, and ownership of companies of public governments

 

Koulutus:

1971 Ylioppilas

1976 Ekonomi (nyk. KTK), nyk. Aalto/HKKK, pääaine yrityksen laskentatoimi

1976 VTK (nyk. VTM), HY, pääaine yl. valtio-oppi

1978 KTK (nyk. KTM ja ekonomi, KTM:n tuolloinen arvo 1979), Aalto/HKKK

1978 VTL, HY

1983 Väitös HY, 1984 VTT (yl. valtio-oppi)

 

Tehtävät:

1975-1976 Tutkimusavustaja, HY, yleisen valtio-opin laitos

1976-1977 Asevelvollinen

1977-1985 Valtiovarainministeriön hallinnonalalla eri tehtävissä aluksi vs.:nä ja vt.:nä ja sittemmin nimitettynä (tarkastaja, erikoistutkija, hallinnontutkija, päätoiminen komitean sihteeri)

(1980-1 Fulbright-stipendiaatti, University of Virginia, USA)

1984-1985 Hallinto-opin vs. ja vt. apulaisprof., HY

1986-1989 Em. tehtävään pysyvästi määrätty apulaisprof.

(1987-1988, 1994-1995 ja 2004-2005 Suomen Akatemian varttunut

tieteenharjoittaja/varttunut tutkija)

1988/9-1990 Fulbright Scholar, Stanford University, USA

1990-2010 Julkishallinnon, erit. finanssihallinnon prof., TaY, 1992 alkaen oppiaineessa Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

(1999-2001, Professor of Public Policy and Management, European Institute of Public Administraiton, EIPA, Maastricht, Alankomaat)

2010- Yl. valtio-opin, erit. hallinnon tutkimuksen prof., HY

 

Päätoimeen liittyvät opetusvastuut 1.8.2010-31.12.2012:

- Osa yleisen valtio-opin johdantokurssia

- Yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla policyanalyysin, toimeenpanotutkimuksen ja arvioinnin opintojakso aineopinnoissa

- Yleisen valtio-opin hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linjalla kaksi opintojaksoa syventävissä opinnoissa

- Samalla linjalla pro gradu -seminaari

- Samalla linjalla jatkokoulutusseminaari (vetovastuu aloitteestani 2010 alkaen yhteisvastuullinen linjan professorin eli minun, vakinaistamispolkuapulaisprofessorin ja 1-2 yliopistonlehtorin kesken)

 

Opetusvastuiden päivitys  kaudelle 2014-2017:

- Edelleen osavastuu mainitusta oppiaineen johdantokurssista

- Edelleen vastuu edellä toisena mainitusta kurssista Policyanalyysi ym.

- Vastuu kontaktiopetuksesta ja tenteistä aineopintojen opintojaksolla Hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

- Vastuu kontaktiopetuksesta ja tenteistä syventävien opintojen opintojaksolla Hallinnon ja organisaatioiden teoria ja tutkimus

- Vastuu yhdestä oppiaineen linjan kahden pro gradu -seminaariryhmän joukosta, ml. seminaarien vetäminen ja ohjaus

- Vastuu määrättyjen tohtorintutkintoon kuuluvien tenttisuoritusten ottamisesta vastaan

- Osallistuminen ja usein puheenjohtaminen oppiaineen linjan tohtorikoulutusseminaarissa

 

Opetusvastuiden päivitys 2017-:

- Suomenkielinen opetus:

*** Aineopinnot: opintojakso ja kurssi organisaatioteorioista 5 op

*** Syventävät opinnot: vastuuopettajuus ja puolet opetusvastuusta politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen opintojaksolla ja yhdellä kahdesta sen kurssista

- Englanninkielinen maisteriohjelma Global Politics and Communication

*** Vastuuopettajuus yhdestä ohjelman kolmesta opintosuunnasta, Governance, Organizations, and Communication

*** Vastuuopettajuus yhdellä em. opintosuunnan kursseista (10 op) ja puolesta sen opetusta (5 op)

*** Periaatteessa em. opintosuunnan pro gradu -tutkielmaseminaarin vetovastuu

- Pro gradu -tutkielmien ohjausvastuista sekä erilaisia ohjausvastuista n. 15 väitöskirjahankkeessa

Meritförteckning

Alkaen 1.7.2017 toiminta politiikan ja tutkinnan ja viestinnän suomenkielisessä maisteriohjelmassa (ja pääasiassa välillisesesti politiikan ja viestinnän suomenkielisessä kandidaattiohjelmassa), ja kummassakin niistä nimenomaan politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen opintosuunnalla. Samoin alkaen 1.7.2017 toiminta englanninkielisessä maisteriohjelmassa Global Politics and Communication ja nimenomaan sen opintosuunnalla Organizations, Communication, and Governance, jonka suunnittelun vetäjänä olen toiminut.

Externa befattningar

Dosentti, Jyväskylän yliopisto

2016 → …

Dosentti, julkishallinto, nyk. julkisjohtaminen, Vaasan yliopisto

1992 → …

Dosentti (julkishallinto, nyk. hallintotiede), University of Tampere

1984 → …

Vetenskapsgrenar

  • 517 Statsvetenskap
  • 512 Företagsekonomi
  • 6121 Språkvetenskaper
  • 615 Historia och arkeologi
  • 113 Data- och informationsvetenskap

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.