1981 …2024

Forskningsoutput per år

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Information om forskning och undervisning

Pedagogikdoktor Raili Hildén arbetar som biträdande professor i språkdidaktik och är även docent i språkutvärdering. Hon har erfarenhet av diverse nationella och internationella utvecklings- och koordineringsuppdrag.  I nuläget fungerar hon vid Studentexamensnämnden som viceordförande för nämndens språkutskott och sektionen för svenska som andra inhemska språk.  

Hildéns vetenskapliga intresse riktar sig mot bedömning i allmänhet och bedömning av kommunikativa språkkunskaper i synnerhet som medel för att uppfölja uppnåendet av målsättningarna i läroplansgrunder och att genom evidensbaserade beslut och åtgärder förbättra språkutbildningen på alla nivåer. Hildén hade en viktig roll i utformningen och genomförandet av läroplansgrunderna för språkundervisningen 2003-2004, då det europeiska nivåsystemet togs i bruk i Finland bland de första länderna i Europa. Sedermera var Hildén projektledare för den nationella evalueringen av inlärningsresultat i språkämnen år 2013, vars resultat i stor utsträckning informerade sammanställandet av de nya läroplansgrunderna 2014-2015.

Hilden var starkt engagerad i utformningen av reformen av utvärderingsanvisningarna och bedömningskriterierna i de gällande grunderna för grundutbildningens och gymnasiets läroplaner. Verkställandet av bedömningsreformen undersöks av det pågående projektet PARVI som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet under åren 2022-23. Hilden är partneransvarig vid Helsingfors universitet i konsortiet.

Docent Hildéns undersöknings- och utvecklingsaktiviteter inbegriper nationella och internationella projekt inom språkundervisning och språklärarutbildning samt validitetsfrågor i bedömningen. Under de senaste åren har undersökningsintresset riktats mot bedömningsliteracitet hos verksamma lärare och lärarstudenter.

I och med  digitaliseringen av språkprov blir det möjligt att införa ett muntligt delprov i examen. Inom akademiprojektet DigiTala i samarbete med Aalto och Jyväskylä universitet utvecklas ett bedömningsverktyg som använder sig av automatisk taligenkänning i syfte att leverera återflöde till språkinlärare gällande den muntliga prestationens kvalitet.

Hildéns litterära alster omfattar ett hundratal vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer samt ett  antal läroböcker och utbildningsmaterial för språklärare.

Externa befattningar

Språkutskottets ordförande, Ordförande för svenska sektionen, Finnish National Matriculation Examination Board

1 jan. 201631 dec. 2021

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik
  • språkpedagogik
  • språkundervisning
  • bedömning av språkkunskaper
  • lärarutbildning
  • lärarforskning
  • muntlig färdighet
  • jämnställdhet
  • elevautonomi

Internationellt och inhemskt samarbete

Publikationer och projekt inom de senaste fem åren.