Tutkimus ulkomaisen tilapäistyövoiman työehdoista ja sosiaaliturvasta Suomessa

Projektinformation

Beskrivning

Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin Suomessa tilapäisesti työskentelevien ulkomaalaisten työntekijöiden kokemuksia heidän asemastaan ja tilanteestaan.

Kyseessä on siis niin sanottu kokemustutkimus. Tutkimuksessa analysoidaan laadullista tutkimusotetta käyttäen (haastattelut, havainnointi) niitä erityiskysymyksiä ja haasteita, joita Suomessa tilapäisesti työskentely aiheuttaa ulkomaisille työntekijöille työhön ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Ovatko Suomessa tilapäisesti työskentelevät työntekijät tietoisia oikeuksistaan liittyen esimerkiksi terveydenhuoltoon, työaikoihin, ammattiliiton jäsenyyteen tai työhön liittyviin tapaturmavakuutuksiin? Kokevatko he erityisongelmia, jotka ovat yhteydessä tilapäisyyteen?
Tutkimuskysymykset voidaan esittää tiivistetysti seuraavalla tavalla:
1. Mitkä ovat kyseisten työntekijäryhmien kokemukset heidän mahdollisuuksistaan saada suomalaiseen hyvinvointivaltioon liitettyä turvaa?
2. Millä tavalla työskentelyn tilapäisyys vaikuttaa tilapäistyöntekijöiden kiinnostukseen ja tarpeeseen hankkia tietoa suomalaisen yhteiskunnan työhön ja sosiaaliturvaan liittyvistä oikeuksista?
3. Minkälaista tietoa ja tiedontarvetta tilapäistyöntekijöillä on ja miten he saavat tietoa suomalaisiin työmarkkinoihin liittyvistä oikeuksista sekä niihin liittyvästä sosiaaliturvasta?

Hankkeen tutkimustulokset raportoidaan tieteellisenä monografiana, sekä konferenssiesitelmien muodossa ja mediatiedottamisella.

Tutkimushankkeen kesto on 1.1.2011–31.12.2012.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201131/12/2012