Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tässä hankkeessa tutkitaan ja rakennetaan välineitä tutkia yhteiskunnallisen verkkokeskustelun ryhmänmuodostusta, valtapositiointia, vuorovaikutusrakenteita ja dynamiikkaa. Ensisijaisesti tämä tehdään tunnistamalla ja analysoimalla näitä prosesseja ilmentäviä kielenkäytön rakenteita. Lisäksi hyödynnetään keskustelujen viestiketjurakenteista saatavaa tietoa. Hanke pyrkii tieteidenvälisyyteen yhdistäen kielitiedettä, laskennallisia ihmistieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Hanke tuottaa sekä laskennallisia analyysimenetelmiä että sisällöllistä tietoa tapaustutkimuksina tarkasteltavista yhteiskunnallisesti relevanteista verkkokeskusteluista erityisesti ryhmäidentiteetin konstruoimisen, tietäväksi asettumisen ja toisistaan poikkeavien näkökantojen kohtaamisen kannalta. Menetelmäkehityksen kannalta keskeisiä aineistoja ovat Twitter ja Suomi24-keskustelufoorumit. Tapaustutkimusten aineistoina on sekä vahvasti samanmielisyyttä rakentavia verkkoyhteisöjä että moniäänisiä keskusteluryhmiä ja -ketjuja. Tuloksena hankkeesta syntyy 1) kielitieteellistä tietoa keskustelun retorisia ryhmästrategioita heijastavista kielellisistä piirteistä, 2) laskennallisia työkaluja, joiden avulla näitä piirteitä voidaan käyttää yhdessä viestiketjujen rakennetiedon kanssa luonnehtimaan ja luokittelemaan verkkokeskusteluissa esiintyviä ryhmänmuodostus-, valta- ja vuorovaikutusrakenteita, 3) syväanalyyttisia tapaustutkimuksia poliittisten suhteiden jäsentymisen ja ruohonjuuritason poliittisen mobilisaation kannalta havainnollisista yhteiskunnallisista keskusteluista sekä 4) vertailevaa tietoa siitä, miten eri verkkokeskustelualustojen affordanssit ruokkivat erilaisia keskustelu- ja ryhmädynamiikkoja.

Allmän beskrivning

Hanke tutkii kielentutkimusta, yhteiskuntatieteitä ja tietojenkäsittelytiedettä yhdistelemällä miten verkkokeskusteluissa keskustelijat osoittavat asiantuntemusta ja rakentavat yhteisöllisyyttä. Tapaustutkimusten avulla hankkeen tutkijat perehtyvät erilaisiin verkkoyhteisöihin ja niiden kielenkäyttötapoihin. Samalla tarkastellaan miten verkkokeskustelujen tekniset puitteet vaikuttavat keskusteluihin.
Kort titelAlustat ja retoriset ryhmästrategiat
AkronymRETOSTRA
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/202231/08/2026

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper
  • 113 Data- och informationsvetenskap