Hur tilltalar vi varandra? Tilltalets utveckling och variation

Projekt: Helsingfors Universitetets treåriga forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Projektets syfte är att undersöka bruket av tilltalsformer (t.ex. du vs. ni) i finskan och jämföra det med t.ex. engelska, franska, svenska, ungerska, ryska och estniska för att på detta sätt identifiera i vilken mån finsk tilltalspraxis är unik och till vilka delar den liknar andra språk. Projektet undersöker följande frågor:

1. Vilka tilltalsformer används i finskan och de andra språken idag? Hur har tilltalet förändrats, och vartåt utvecklas det idag?
2. Hur kan man förklara den förändring och variation som förekommer?
3. Hur förhåller sig språkanvändarna till olika tilltalsformer?
4. Vilka skillnader i tilltal blir aktuella när olika kulturer möts?

Vi söker svar på dessa frågor i tre delprojekt, som delvis är överlappande:
1) Tilltalskulturen i äldre och nyare medier: TV-program och sociala medier.
2) Tilltal i kundservice och vårdarbete: autentisk interaktion och attityder till tilltal bland biträden och annan personal
3) Tilltal och kulturmöten inom dagens arbetsliv och högre utbildning: hur möts olika tilltalskulturer t.ex. i kundservice och vårdarbete, hur upplevs finsk tilltalspraxis av invandrare, hur lär man ut tilltal i språkundervisningen.

Projektet samlar och undersöker flera typer av data och närmar sig materialet ur många olika teoretiska perspektiv. Vi kombinerar olika data (t.ex. intervjuer och attitydundersökningar) med olika metoder (t.ex. variationsforskning, samtalsanalys, diskursanalys). En viktig ram är dock sociolingvistiken (t.ex. tilltalet i förhållande till talarnas ålder, kön och sociala bakgrund). Huvudmaterialet består av autentisk institutionell interaktion samt diskussionsforum på internet.

Projektet bidrar till kunskapen om tilltal i Finland idag, ett område som hittills är rätt outforskat. Tilltalet är en viktig detalj i vår dagliga kommunikation, och olika tilltalspraxis upplevs som ett problem, inte bara i vårt vardagsliv, utan i synnerhet inom vissa yrkesgrupper.

Målet är att utveckla nya teoretiska och metodiska sätt att närma sig tilltalet som forskningsobjekt. Projektet betonar autentisk kommunikation (såväl ansikte mot ansikte, som på nätet), vilket innebär en viktig insats också för den internationella tilltalsforskningen, som traditionellt koncentrerat sig på attitydforskning.

Forskningen ger språkvetarna ny kunskap, men resultaten har också en mera praktisk relevans. De kan användas i utbildningen av t.ex. vårdarbetare och journalister och beaktas i undervisningen i språk och interkulturell kommunikation, från grundskolenivå ändå till universiteten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/201431/12/2018

Finansiering

  • Unknown funder

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper