Multimodalitet och översättning - Multimodality and Translation

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

MULTIMODALITET OCH ÖVERSÄTTNING

Syftet med projektet “Multimodalaitet och översättning” är att undersöka audiovisuella och multimodala genrer, dvs. texttyper med samspel av olika kommunikationssätt (modes) (TV- och filmöversättning, video; dubbning; sångöversättning och tolkning). Översättning som process och produkt utforskas med utgångspunkt i en funktionell syn på översättning. De olika samspelen mellan olika kommunikationssätt (kanaler) analyseras i ett givet semiotiskt rum (semiosfär). Den teoretiska referensramen utgörs av huvudsakligen av kultursemiotiken med utgångspunkt i intersemiotisk översättning som metodologi. Genom att beskriva olika multimediala genrer (DTS, descriptive translation studies) är syftet att utveckla nya teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt med den interdisciplinära semiotiken som teoretisk och metodologisk referensram. Resultaten kan användas teoretiskt och metodologiskt till exempel inom den akademiska översättarutbildningen där studenter lär sig att läsa och tolka olika multimodala samspel i semiosis, i den process där betydelse aktualiseras. Projektet anordnar ett internationellt översättningssymposium varje sommar vid the International Summer School for Semiotic and Structural Studies in Imatra (7th International Imatra Symposium on Semiotics and Translation (SemTra2011), 7–8.6.2011 med finländska och internationella forskare. Inom projektet har monografier, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar inom sångöversättning och TV- och filmöversättning utkommit . Därtill har flera avhandlingar pro gradu skrivits huvudsakligen om AV-översättning.

Projektledare: Pirjo Kukkonen, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet [email protected]

Nyckelord: semiotik, multimodalitet, multimedialitet, översättning
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum12/12/2000 → …