Oikeusvaltio, Suomi ja Euroopan unioni (VN-TEAS-tutkimus)

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Kyse on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan liittyvästä hankkeesta VN/23779/2020

Allmän beskrivning

Oikeusvaltio kuuluu modernien yhteiskuntien peruskäsitteisiin. Julkista valtaa käy-tetään oikeusvaltiossa lain asettamissa rajoissa ja riippumattomien tuomioistuinten valvonnassa. Vallankäytön lakisidonnaisuus ja sitä täydentävä valvonta ovat vält-tämätön edellytys niin vapaalle kansanvallalle kuin yhteiskunnassa tunnustettujen perusoikeuksien turvaamiselle. Eri puolilla maailmaa poliittiset liikkeet ovat viime vuosina kyseenalaistaneet oikeusvaltioon usein liitettyjen riippumattomien instituu-tioiden ja vähemmistöjen oikeuksien merkitystä. Myös eurooppalaiset valtiot ovat 2010-luvulla toteuttaneet oikeusvaltion kannalta kyseenalaisia yhteiskunnallisia uudistuksia. Euroopan unionissa oikeusvaltioperiaatteen sisällöstä on esitetty eriä-viä näkemyksiä, jotka uhkaavat johtaa jäsenvaltioiden keskinäisen luottamuksen ja keskeisten oikeudellisten toimintojen rapautumiseen. On aiheellista tutkia oikeus-valtion tilaa ja kehitystä Euroopassa erityisesti oikeudellisesta näkökulmasta. Voi-daan kysyä: onko EU-oikeuden näkökulmasta oikeusvaltiota mahdollista ymmärtää eri tavoin eri jäsenvaltioissa? Vielä täsmällisemmin voidaan pohtia, voidaanko jä-senvaltioiden tasa-arvon ja kansallisen identiteetin kunnioittamisen vaatimuksen perusteella kyseenalaistaa EU:n yhteistä oikeusvaltio-käsitettä ja pitää sitä alistei-sena kansallisille oikeusvaltio-tulkinnoille
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum25/01/202130/04/2022

Vetenskapsgrenar

  • 513 Juridik