Semiotik och översättning - Semiotics and Translation

Projekt: Forskningsprojekt

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

SEMIOTIK OCH ÖVERSÄTTNING

Syftet med projektet “Semiotik och översättning” är att beskriva hur betydelse aktualiseras och manifesteras som semiosis-processer i språk, litteratur, kultur och kommunikation med semiotiken och översättningsforskningen som teoretisk referensram. Syftet är att utveckla tillämpningar av dessa två interdisciplinära tillvägagångssätt så att nya teoretiska synvinklar och metodologier kan tillämpas på översättning som process och produkt. Det huvudsakliga syftet är att tillämpa semiotiska tillvägagångssätt på språk, kultur och kommunikation (huvudsakligen kultursemiotiken) men också utveckla den semiotiska översättningsteorin som bygger på nya internationella forskningsrön: ”Semiotranslation and Abductive Translation”. Delprojektet “Polysystem och den nordiska dimensionen – Polysystems and the Nordic Dimension” fokuserar på litteraturöversättning inom språkparen finska/svenska och andra nordiska språk som en manifestation av det lokala (nordiska litterära fält i Norden) vs. det globala (nordisk litteratur som globalt fenomen utanför Norden).
Projektet anordnar ett internationellt översättningssymposium varje sommar vid the International Summer School for Semiotic and Structural Studies in Imatra (7th International Imatra Symposium on Semiotics and Translation (SemTra2011), 7–8.6.2011 med finländska och internationella forskare. Inom projektet har monografier, vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar kring semiotik och översättning publicerats. Därtill har flera avhandlingar pro gradu skrivits med utgångspunkt i en semiotisk beskrivning.
Projektledare: Pirjo Kukkonen, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet pirjo.kukkonen@helsinki.fi

Nyckelord: Semiotik, kultursemiotik, semiosis, semioöversättning, språk, kultur, kommunikation, översättning


StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2000 → …