Suomi-Britannia-Japani - vertaileva tutkimus sosiodemografisten terveyserojen syistä

Projektinformation

Beskrivning

Tutkimuksen johtaja: Martikainen Pekka, dosentti; Sosiologian laitos

Tutkijat: Martikainen Pekka, Majamaa Karoliina, Nihtilä Elina, Valkonen Tapani, Lahelma Eero, Rinne Hanna, Mäki Netta

Sosioekonomisen aseman, työmarkkina-aseman ja siviilisäädyn mukaiset terveyserot ovat hyvin dokumentoituja. Tämä tutkimus pyrkii selittämään näiden terveyserojen syitä sosiaaliseen rakenteeseen, psykososiaaliseen ympäristöön, terveyskäyttäytymiseen ja biologisiin riskitekijöihin liittyvillä makanismeilla Suomessa, Britanniassa ja Japanissa. Tässä tutkimuksessa käytetään terveyskyselyihin, terveystarkastuksiin ja rekistereihin perustuvia aineistoja kaikista kolmesta maasta.

Tämän vertailevan tutkimuksen tarkoituksena on:

1) selvittää terveyden eri osa-aluiden mukaisia sosioekonomisia eroja ja niiden syitä eri maissa,
2) analysoida tulojen, köyhyyden ja työttömyyden merkitystä sosioekonomisten kuolleisuuserojen syynä,
3) tutkia avioliiton ulkopuolella elävien - erityisesti naimattomien - korkean sairastavuuden ja kuolleisuuden syitä, 4) selvittää toiminta- ja työkyvyn rajoitteita, sairaspoissaoloja ja varhaiseläkkeelle siirtymistä ja niiden syitä kolmessa ikääntyvässä väestössä.
Tämä vertaileva tutkimus tukee pyrkimyksiä sosiodemografisten terveyserojen kaventamiseksi, tuottamalla tietoa tekijöistä, joita modifioimalla voidaan parhaiten edistää terveyttä. Vertailevat tutkimukset auttavat myös ymmärtämään yksittäisissä tutkimuksissa saatujen tulosten merkityksen rajoja, ja varoittavat kritiikitöntä tulosten yleistämistä muihin maihin.

Avainsanat: terveys, kuolleisuus, sosiodemograafiset erot, terveyden eriarvoisuus, vertaileva tutkimus, terveyserojen syyt

Yhteistyötahot:

Helsingin Yliopisto Kansanterveystieteen laitos
University College London, Dept of Epidemilogy & Public Hearth
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/200031/12/2010

Vetenskapsgrenar

  • 314 Hälsovetenskap
  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa