Syrjintää työelämässä ja syrjinnän mittaamista rekrytointitilanteissa

Projektinformation

Beskrivning (abstrakt)

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen kenttäkokeen avulla työelämässä tapahtuvaa syrjintää. Lisäksi tavoitteena on antaa kehittämisehdotuksia työsyrjinnän seurannan parantamiseksi Suomessa.
Kirjallisuuskatsaus kartoittaa syrjintätutkimusta rekrytoinnissa, työssä ja työsuhteen lopettamisessa etnisyyden, kansalaisuuden, kielen, iän, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, terveydentilan, uskonnon, vakaumuksen ja mielipiteen perusteella. Sukupuolta käsitellään läpileikkaavana teemana. Kirjallisuuskatsauksen perusteella ehdotetaan parannuksia työsyrjintätiedon keräämiseen.

Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkitaan rekrytoinnissa tapahtuvaa syrjintää etnisyyden sekä sukupuolen perusteella ravintola-, rakennus- ja kaupan alalla Suomessa. Tutkimuksessa käytetään ensimmäistä kertaa Suomessa ns. situation testing -menetelmää. Kyseessä on tilannetesti, jossa kaksi koulutukseltaan ja työkokemukseltaan mahdollisimman samankaltaista, mutta etnisyydeltään tai sukupuoleltaan eroavaa, kuvitteellista hakijaa hakee samaa työpaikkaa. Vertailemalla näiden haamuhakijoiden keskimääräistä menestystä hakutilanteessa suuressa määrässä työpaikkoja (N=1200), tuotetaan tietoa etnisyyteen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän yleisyydestä rekrytoinnissa ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tässä tutkimuksessamme käytettiin situation testing -menetelmän kahta ensimmäistä askelta (ns. haamuhakijoiden puhelinyhteydenotot sekä varsinaisten työhakemusten lähettämistä). Viimeistä askelta, työhaastatteluun menemistä, ei toteutettu, vaan haastattelukutsuista kieltäydyttiin työnantajille ja muille työnhakijoille koituvan vaivan minimoimiseksi.
Tutkimuksen rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö, Sisäasiainministeriö sekä Euroopan Unionin Progress -ohjelma.


The aim of the project is to study discrimination in Finnish working life by reviewing literature and conducting an empirical field test. An additional objective is to give suggestions for improving the monitoring of labor discrimination in Finland. The literature review gives an outline of existing research on discrimination on the grounds of ethnicity, nationality, language, age, sexual orientation, disability, health status, religion, conviction and opinion in recruitment, during the employment and in the termination of it. Gender is included as a cross-cutting theme. Based on the literature review, proposals for improvement regarding the gathering of information on labor discrimination are presented.

In the empirical part of the study, the focus is on discrimination in recruitment on the grounds of ethnicity and gender in the restaurant, construction and commerce sectors in Finland. The situation testing method is used for the first time in the country. Two fictional job seekers with matched education and work experience but divergent ethnicity or gender apply for the same job. Information about the level of recruitment discrimination on the grounds of ethnicity and gender is obtained by comparing the average success of these job seekers in a large number of work places (N=1200). Only the first two steps of the situation testing method were used in this study (phone calls by assistants impersonating job seekers and sending out applications). The last step (attending job interviews) was not implemented; invitations to interviews were declined in order to minimize the inconvenience for the employers and other job seekers.
The study is funded by the Finnish Ministry of Employment and the Economy, the Finnish Ministry of the Interior as well as the Progress programme of the European Union.

Forskningsprojektets ändamål är att studera diskriminering i arbetslivet med hjälp av en litteraturöversikt samt en empirisk fältundersökning. Dessutom ämnar vi ge utvecklingsförlag för att förbättra uppföljningen av diskriminering i Finland. Litteraturöversikten kartlägger existerande forskning om diskriminering på grund av en persons etnicitet, nationalitet, språk, ålder, sexuella läggning, handikapp, hälsotillstånd, religion, övertygelse samt åsikt i rekryteringsskedet, i arbetet och i samband med avslutandet av ett arbetsförhållande. Kön behandlas som ett genomgående tema. Utgående från litteraturöversikten ges förbättringsförslag gällande insamlingen av information om diskriminering.

I den empiriska delen av forskningen undersöks diskriminering som sker på basis av en persons etnicitet och kön i rekrytering inom restaurang-, byggnads-, och handelsbranschen i Finland. Det är första gången som den så kallade situation testing metoden används i Finland. Det är frågan om ett situationsförsök där två fiktiva arbetssökande med så likartad utbildning och arbetserfarenhet som möjligt, men med olika etnicitet eller kön, ansöker om samma arbetsplats. Genom att jämföra sökandenas genomsnittliga framgång i ett stort antal arbetsplatser (N=1200) fås information om förekomsten av rekryteringsdiskriminering på basis av etnicitet och kön och om inverkande faktorer. I forskningen användes enbart det första och andra steget av situation testing metoden, dvs. telefonförfrågningar och skickandet av arbetsansökningar. För att minimera besväret för arbetsgivarna och andra arbetssökande genomfördes inte det sista steget, som skulle ha inneburit att delta i arbetsintervjuer.
Projektet finansieras av Arbets- och näringsministeriet, Inrikesministeriet samt Europeiska Unionens Progress program.StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum27/06/201129/03/2012

Finansiering

  • Unknown funder