baksa við frælsum veingjum: Sånger med fosterländska teman av den färöiska rockgruppen Frændur

  Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

  Sammanfattning

  I uppsatsen undersöker jag sånger av den färöiska rockgruppen Frændur. Gruppen började spela 1983 och har under en lång tid varit populär på Färöarna. De har gett ut fyra skivor och två samlingsinspelningar. Frændur förknippas speciellt med sina sånger med fosterländska texter. De var den första färöiska rockgrupp som tog upp det temat.

  I min undersökning söker jag svar på frågorna hur Frændur sjunger om fosterlandet Färöarna, och huruvida de anknyter till de traditionella färöiska fosterlandssånger som börjadeskrivas på 1870-talet. Därtill beskriver jag vilken typ av rockgrupp Frændur är. Jag strävar efter att sätta in sångerna i ett sammanhang genom att som bakgrund behandla samhällsförhållandena på Färöarna, den traditionella färöiska fosterlandsdiktningen, färöisk populär-
  musik och rocktexter i allmänhet.

  Jag har valt att koncentrera mig på sju sånger som jag bedömer har fosterländska teman.Dessa sånger försöker jag göra en mångsidig analys av genom att undersöka stildrag, textinnehåll och musik. Dessutom gör jag en kommunikationsanalys av ett konsertframträdande, och beskriver skivomslagen. Tyngdpunkten ligger emellertid på stilanalysen. Mina metoder vid sånganalysen varit närläsning och närlyssning. De undersökta sångerna har jag transkriberat, och det är utifrån denna transkription som jag gör textanalysen. Därigenom
  undersöker jag sången i den version den sjungs, och inte i den version den står i texthäftet. De sju sångerna har jag översatt till svenska för att underlätta för läsare som inte förstår färöiska. Som teoretisk litteratur har jag använt handböcker i stilanalys och verk om rocktexter. En del av bakgrundsinformationen har jag fått genom att göra intervjuer och läsa
  recensioner.

  Frændur sjunger på färöiska och har en folklig framtoning. Musiken kan beskrivas som mjuk rock med sångvänliga melodier. Den är bl.a. påverkad av folkrock och progressiv rock. Texterna är viktiga, och de tillskrivs ofta ett budskap. Det viktigaste temat är fosterlandet, även om sångerna med detta tema är förhållandevis få. Andra teman är typiska rockteman såsom kärlek, fest och dans. Vissa texter innehåller budskap om fred och rättvisa, vilket är vanliga
  teman inom progressiv rock.

  Texterna innehåller många stildrag som är typiska för rocktexter, men även sådana som inte är det. Typiska drag är t.ex. upprepningar av olika slag, deiktiska element och klichéer. Ordförrådet i sångtexterna är relativt vardagligt och bildspråket traditionellt. Bilderna refererar ofta till den färöiska naturen. Texterna är påverkade av de traditionella färöiska fosterlandssångerna. Detta syns bl.a. i att fosterlandet lovsjungs, naturen spelar en viktig roll och att
  samma element lyfts fram som typiskt färöiska. Dessa element är t.ex. fiskar, fjäll och fåglar, och de sistnämnda fungerar som symboler för Färöarna och för frihet. Frændurs sånger avviker emellertid från fosterlandssångerna eftersom de hänvisar till moderna färöiska företeelser och inte förhåller sig enbart positivt till Färöarna. Dessutom finns det i Frændurs sånger ibland ett samhälleligt budskap vid sidan av det fosterländska.
  Originalspråksvenska
  StatusPublicerad - 2005
  MoE-publikationstypG2 Masteruppsats, polyteknisk masteruppsats

  Vetenskapsgrenar

  • 612 Språk och litteratur
  • färöiska
  • Färöarna
  • rocktexter
  • stilanalys
  • fosterlandssånger
  • framförande

  Citera det här

  @phdthesis{688c9cb6fc6d4d86a8780194bf97423f,
  title = "baksa vi{\dh} fr{\ae}lsum veingjum: S{\aa}nger med fosterl{\"a}ndska teman av den f{\"a}r{\"o}iska rockgruppen Fr{\ae}ndur",
  abstract = "I uppsatsen unders{\"o}ker jag s{\aa}nger av den f{\"a}r{\"o}iska rockgruppen Fr{\ae}ndur. Gruppen b{\"o}rjade spela 1983 och har under en l{\aa}ng tid varit popul{\"a}r p{\aa} F{\"a}r{\"o}arna. De har gett ut fyra skivor och tv{\aa} samlingsinspelningar. Fr{\ae}ndur f{\"o}rknippas speciellt med sina s{\aa}nger med fosterl{\"a}ndska texter. De var den f{\"o}rsta f{\"a}r{\"o}iska rockgrupp som tog upp det temat. I min unders{\"o}kning s{\"o}ker jag svar p{\aa} fr{\aa}gorna hur Fr{\ae}ndur sjunger om fosterlandet F{\"a}r{\"o}arna, och huruvida de anknyter till de traditionella f{\"a}r{\"o}iska fosterlandss{\aa}nger som b{\"o}rjadeskrivas p{\aa} 1870-talet. D{\"a}rtill beskriver jag vilken typ av rockgrupp Fr{\ae}ndur {\"a}r. Jag str{\"a}var efter att s{\"a}tta in s{\aa}ngerna i ett sammanhang genom att som bakgrund behandla samh{\"a}llsf{\"o}rh{\aa}llandena p{\aa} F{\"a}r{\"o}arna, den traditionella f{\"a}r{\"o}iska fosterlandsdiktningen, f{\"a}r{\"o}isk popul{\"a}r- musik och rocktexter i allm{\"a}nhet. Jag har valt att koncentrera mig p{\aa} sju s{\aa}nger som jag bed{\"o}mer har fosterl{\"a}ndska teman.Dessa s{\aa}nger f{\"o}rs{\"o}ker jag g{\"o}ra en m{\aa}ngsidig analys av genom att unders{\"o}ka stildrag, textinneh{\aa}ll och musik. Dessutom g{\"o}r jag en kommunikationsanalys av ett konsertframtr{\"a}dande, och beskriver skivomslagen. Tyngdpunkten ligger emellertid p{\aa} stilanalysen. Mina metoder vid s{\aa}nganalysen varit n{\"a}rl{\"a}sning och n{\"a}rlyssning. De unders{\"o}kta s{\aa}ngerna har jag transkriberat, och det {\"a}r utifr{\aa}n denna transkription som jag g{\"o}r textanalysen. D{\"a}rigenom unders{\"o}ker jag s{\aa}ngen i den version den sjungs, och inte i den version den st{\aa}r i texth{\"a}ftet. De sju s{\aa}ngerna har jag {\"o}versatt till svenska f{\"o}r att underl{\"a}tta f{\"o}r l{\"a}sare som inte f{\"o}rst{\aa}r f{\"a}r{\"o}iska. Som teoretisk litteratur har jag anv{\"a}nt handb{\"o}cker i stilanalys och verk om rocktexter. En del av bakgrundsinformationen har jag f{\aa}tt genom att g{\"o}ra intervjuer och l{\"a}sa recensioner. Fr{\ae}ndur sjunger p{\aa} f{\"a}r{\"o}iska och har en folklig framtoning. Musiken kan beskrivas som mjuk rock med s{\aa}ngv{\"a}nliga melodier. Den {\"a}r bl.a. p{\aa}verkad av folkrock och progressiv rock. Texterna {\"a}r viktiga, och de tillskrivs ofta ett budskap. Det viktigaste temat {\"a}r fosterlandet, {\"a}ven om s{\aa}ngerna med detta tema {\"a}r f{\"o}rh{\aa}llandevis f{\aa}. Andra teman {\"a}r typiska rockteman s{\aa}som k{\"a}rlek, fest och dans. Vissa texter inneh{\aa}ller budskap om fred och r{\"a}ttvisa, vilket {\"a}r vanliga teman inom progressiv rock. Texterna inneh{\aa}ller m{\aa}nga stildrag som {\"a}r typiska f{\"o}r rocktexter, men {\"a}ven s{\aa}dana som inte {\"a}r det. Typiska drag {\"a}r t.ex. upprepningar av olika slag, deiktiska element och klich{\'e}er. Ordf{\"o}rr{\aa}det i s{\aa}ngtexterna {\"a}r relativt vardagligt och bildspr{\aa}ket traditionellt. Bilderna refererar ofta till den f{\"a}r{\"o}iska naturen. Texterna {\"a}r p{\aa}verkade av de traditionella f{\"a}r{\"o}iska fosterlandss{\aa}ngerna. Detta syns bl.a. i att fosterlandet lovsjungs, naturen spelar en viktig roll och att samma element lyfts fram som typiskt f{\"a}r{\"o}iska. Dessa element {\"a}r t.ex. fiskar, fj{\"a}ll och f{\aa}glar, och de sistn{\"a}mnda fungerar som symboler f{\"o}r F{\"a}r{\"o}arna och f{\"o}r frihet. Fr{\ae}ndurs s{\aa}nger avviker emellertid fr{\aa}n fosterlandss{\aa}ngerna eftersom de h{\"a}nvisar till moderna f{\"a}r{\"o}iska f{\"o}reteelser och inte f{\"o}rh{\aa}ller sig enbart positivt till F{\"a}r{\"o}arna. Dessutom finns det i Fr{\ae}ndurs s{\aa}nger ibland ett samh{\"a}lleligt budskap vid sidan av det fosterl{\"a}ndska.",
  keywords = "612 Spr{\aa}k och litteratur, f{\"a}r{\"o}iska, F{\"a}r{\"o}arna, rocktexter, stilanalys , fosterlandss{\aa}nger , framf{\"o}rande",
  author = "Huhtam{\"a}ki, {Martina Linnea}",
  year = "2005",
  language = "svenska",

  }

  TY - THES

  T1 - baksa við frælsum veingjum

  T2 - Sånger med fosterländska teman av den färöiska rockgruppen Frændur

  AU - Huhtamäki, Martina Linnea

  PY - 2005

  Y1 - 2005

  N2 - I uppsatsen undersöker jag sånger av den färöiska rockgruppen Frændur. Gruppen började spela 1983 och har under en lång tid varit populär på Färöarna. De har gett ut fyra skivor och två samlingsinspelningar. Frændur förknippas speciellt med sina sånger med fosterländska texter. De var den första färöiska rockgrupp som tog upp det temat. I min undersökning söker jag svar på frågorna hur Frændur sjunger om fosterlandet Färöarna, och huruvida de anknyter till de traditionella färöiska fosterlandssånger som börjadeskrivas på 1870-talet. Därtill beskriver jag vilken typ av rockgrupp Frændur är. Jag strävar efter att sätta in sångerna i ett sammanhang genom att som bakgrund behandla samhällsförhållandena på Färöarna, den traditionella färöiska fosterlandsdiktningen, färöisk populär- musik och rocktexter i allmänhet. Jag har valt att koncentrera mig på sju sånger som jag bedömer har fosterländska teman.Dessa sånger försöker jag göra en mångsidig analys av genom att undersöka stildrag, textinnehåll och musik. Dessutom gör jag en kommunikationsanalys av ett konsertframträdande, och beskriver skivomslagen. Tyngdpunkten ligger emellertid på stilanalysen. Mina metoder vid sånganalysen varit närläsning och närlyssning. De undersökta sångerna har jag transkriberat, och det är utifrån denna transkription som jag gör textanalysen. Därigenom undersöker jag sången i den version den sjungs, och inte i den version den står i texthäftet. De sju sångerna har jag översatt till svenska för att underlätta för läsare som inte förstår färöiska. Som teoretisk litteratur har jag använt handböcker i stilanalys och verk om rocktexter. En del av bakgrundsinformationen har jag fått genom att göra intervjuer och läsa recensioner. Frændur sjunger på färöiska och har en folklig framtoning. Musiken kan beskrivas som mjuk rock med sångvänliga melodier. Den är bl.a. påverkad av folkrock och progressiv rock. Texterna är viktiga, och de tillskrivs ofta ett budskap. Det viktigaste temat är fosterlandet, även om sångerna med detta tema är förhållandevis få. Andra teman är typiska rockteman såsom kärlek, fest och dans. Vissa texter innehåller budskap om fred och rättvisa, vilket är vanliga teman inom progressiv rock. Texterna innehåller många stildrag som är typiska för rocktexter, men även sådana som inte är det. Typiska drag är t.ex. upprepningar av olika slag, deiktiska element och klichéer. Ordförrådet i sångtexterna är relativt vardagligt och bildspråket traditionellt. Bilderna refererar ofta till den färöiska naturen. Texterna är påverkade av de traditionella färöiska fosterlandssångerna. Detta syns bl.a. i att fosterlandet lovsjungs, naturen spelar en viktig roll och att samma element lyfts fram som typiskt färöiska. Dessa element är t.ex. fiskar, fjäll och fåglar, och de sistnämnda fungerar som symboler för Färöarna och för frihet. Frændurs sånger avviker emellertid från fosterlandssångerna eftersom de hänvisar till moderna färöiska företeelser och inte förhåller sig enbart positivt till Färöarna. Dessutom finns det i Frændurs sånger ibland ett samhälleligt budskap vid sidan av det fosterländska.

  AB - I uppsatsen undersöker jag sånger av den färöiska rockgruppen Frændur. Gruppen började spela 1983 och har under en lång tid varit populär på Färöarna. De har gett ut fyra skivor och två samlingsinspelningar. Frændur förknippas speciellt med sina sånger med fosterländska texter. De var den första färöiska rockgrupp som tog upp det temat. I min undersökning söker jag svar på frågorna hur Frændur sjunger om fosterlandet Färöarna, och huruvida de anknyter till de traditionella färöiska fosterlandssånger som börjadeskrivas på 1870-talet. Därtill beskriver jag vilken typ av rockgrupp Frændur är. Jag strävar efter att sätta in sångerna i ett sammanhang genom att som bakgrund behandla samhällsförhållandena på Färöarna, den traditionella färöiska fosterlandsdiktningen, färöisk populär- musik och rocktexter i allmänhet. Jag har valt att koncentrera mig på sju sånger som jag bedömer har fosterländska teman.Dessa sånger försöker jag göra en mångsidig analys av genom att undersöka stildrag, textinnehåll och musik. Dessutom gör jag en kommunikationsanalys av ett konsertframträdande, och beskriver skivomslagen. Tyngdpunkten ligger emellertid på stilanalysen. Mina metoder vid sånganalysen varit närläsning och närlyssning. De undersökta sångerna har jag transkriberat, och det är utifrån denna transkription som jag gör textanalysen. Därigenom undersöker jag sången i den version den sjungs, och inte i den version den står i texthäftet. De sju sångerna har jag översatt till svenska för att underlätta för läsare som inte förstår färöiska. Som teoretisk litteratur har jag använt handböcker i stilanalys och verk om rocktexter. En del av bakgrundsinformationen har jag fått genom att göra intervjuer och läsa recensioner. Frændur sjunger på färöiska och har en folklig framtoning. Musiken kan beskrivas som mjuk rock med sångvänliga melodier. Den är bl.a. påverkad av folkrock och progressiv rock. Texterna är viktiga, och de tillskrivs ofta ett budskap. Det viktigaste temat är fosterlandet, även om sångerna med detta tema är förhållandevis få. Andra teman är typiska rockteman såsom kärlek, fest och dans. Vissa texter innehåller budskap om fred och rättvisa, vilket är vanliga teman inom progressiv rock. Texterna innehåller många stildrag som är typiska för rocktexter, men även sådana som inte är det. Typiska drag är t.ex. upprepningar av olika slag, deiktiska element och klichéer. Ordförrådet i sångtexterna är relativt vardagligt och bildspråket traditionellt. Bilderna refererar ofta till den färöiska naturen. Texterna är påverkade av de traditionella färöiska fosterlandssångerna. Detta syns bl.a. i att fosterlandet lovsjungs, naturen spelar en viktig roll och att samma element lyfts fram som typiskt färöiska. Dessa element är t.ex. fiskar, fjäll och fåglar, och de sistnämnda fungerar som symboler för Färöarna och för frihet. Frændurs sånger avviker emellertid från fosterlandssångerna eftersom de hänvisar till moderna färöiska företeelser och inte förhåller sig enbart positivt till Färöarna. Dessutom finns det i Frændurs sånger ibland ett samhälleligt budskap vid sidan av det fosterländska.

  KW - 612 Språk och litteratur

  KW - färöiska

  KW - Färöarna

  KW - rocktexter

  KW - stilanalys

  KW - fosterlandssånger

  KW - framförande

  M3 - Magisteruppsats

  ER -