Enhancing Students’ Motivation towards School Science with an Inquiry-Based Site Visit Teaching Sequence: A Design-Based Research Approach

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Sammanfattning

Tutkimuksessa suunniteltiin tutkijoiden ja opettajien yhteistyönä opetuskokonaisuus luonnontieteen opetuksen tarpeisiin. Suunnittelu eteni kehittämistutkimuksen (Design Based Research, DBR) periaatteita noudattaen. Jakson tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden motivaatiota ja kiinnostusta luonnontieteiden opiskelua kohtaan. Opintokäynnit teollisuusyrityksiin olivat keskeisessä roolissa jaksolla. Motivaatiota, kiinnostusta sekä tutkimuksellisuutta luonnontieteiden opetuksessa tarkasteleviin teoroihin perustuvia piirteitä sisällytettiin jakson suunnitelmaan. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, millä suunnitellun jakson piirteillä oli yhteys opiskelijoiden motivoitumiseen ja kiinnostukseen. Tässä väitöskirjassa käsitellään iteratiivista suunnitteluprosessia, jakson kokeiluja sekä tutkimustuloksia, jotka nousivat esiin tutkimuksen aikana.
Tutkimus toteutettiin vuosien 2007-2009 aikana. Tänä aikana järjestettiin esikoe, kaksi varsinaista koetta ja jakson kokeilu usean opettajan kanssa. Prosessin aikana kerättiin ainestoa useita tutkimusmenetelmiä käyttäen. Opiskelijoiden kokemuksia luonnontieteen opiskelusta kartoitettiin Evaluation of Science Inquiry Activities (ESIAQ) -kyselyllä ennen kokeita ja niiden jälkeen. Opiskelijoiden itsemääräytymismotivaatioteorian (Self-Determination theory, SDT) mukaiset motivaatiosuuntaukset kartoitettiin Academic Motivation (AMQ) -kyselyllä ennen kokeiluja. Molemmat kyselyt perustuvat itsemääräytymismotivaatioteoriaan. Eri motivaatiosuuntauksia edustavia opiskelijoita ja heidän opettajiaan haastateltiin puolistrukturoidulla haastattelulla. Haastattelut analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Opiskelijoiden representaatioita jakson aikana käsitellystä sisällöstä tutkittiin haastatteluilla sekä vertaamalla opiskelijoiden ennen jaksoa tekemiä vapaamuotoisia miellekarttoja jakson jälkeen tehtyihin.
Tutkimuksellisia piirteitä, yritysvierailuja sekä kirjoitustehtäviä sisältävä jakso tukee opiskelijoiden luonnontieteiden opiskelua kohtaan tunnettua relevanssiasekä edistää heidän luonnontieteiden opiskeluun liittyvää motivaatiotaan ja kiinnostustaan. Kuitenkin, kun oppilailta kysyttiin, mikä heidän mielestään oli kiinnostavinta ja merkityksellisintä jakson aikana, opiskelijat painottivat eri asioita riippuen siitä, mikä heidän motivaatiosuuntauksensa oli. Autonomisesti motivoituneet opiskelijat painottivat mahdollisuuksia suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tukea heidän olemassaolevalle aiheeseen liittyvälle kiinnostukselle, kun taas ei-motivoituneet opiskelijat kertoivat heidän luonnontieteiden opiskelua kohtaan kokemansa relevanssin tunteen vahvistuneen. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että opintokäynti on suhteellisen vaivaton tapa eriyttää opetusta opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Väitöskirjassa on raportoitu eri opintokäyntiin liittyvät näkökulmat omissa alatutkimuksissaan, joista jokaisessa on erilliset tutkimuskysymykset, aineiston analyysi ja pohdinta.

________________________________________
Avainsanat: motivaatiosuuntaus, yritysvierailu, kehittämistutkimus, tutkimuksellinen luonnontieteiden opettaminen
Originalspråkengelska
UtgivningsortHelsinki
Förlag
Tryckta ISBN978-952-10-7881-1
Elektroniska ISBN978-952-10-7882-8
StatusPublicerad - 2013
MoE-publikationstypG4 Doktorsavhandling (monografi)

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här