”Exit, det där betyder ut”: - Små barns multilitterära textdialoger

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Sammanfattning

I den här avhandlingen granskades multilitterära strategier och resurser som små barn uttryckte i textdialoger, då de tolkade infografiska affischer med multimodalt innehåll. Avhandlingen grundar sig i ett sociokulturellt förhållningssätt till meningsskapande i interaktion. Enligt nya vidgade syner på litteracitet tar socialt och kulturellt skapade meddelanden allt mångsidigare former i dagens samhälle, vilket gör att mänskor behöver behärska mångsidiga litterära förmågor i sitt meningsskapande. Detta ställer nya krav på pedagogiska praktiker och forskning att beakta. Multilitteracitet som begrepp och pedagogisk målsättning förekommer i de finländska läroplanerna, och därför behövs definitioner på vad multilitteracitet innebär i olika pedagogiska sammanhang och lärandesituationer. Avhandlingen utgår ifrån teorier inom multilitteracitetspedagogik, samt i tidigare forskning kring små barns framväxande litteracitet, och har som målsättning att åskådliggöra framväxande multilitterära processer små barn ger uttryck för i textdialoger. Detta kan ha betydelse för planering av pedagogiska praktiker och utveckling av pedagogiskt material, som främjar små barns jämlika möjligheter till att utveckla sin multilitteracitet.

I studiens textdialoger, som utfördes med ett ostrukturerat intervjuformat, deltog 40-stycken 3 ̶ 6-åriga barn från ett finskspråkigt daghem. Med stöd av en vuxen intervjuare, tolkade barnen parvis infografiska affischer med mångsidigt text- och bildinnehåll. Textdialogerna som videofilmades ägde rum i daghemmets utrymmen, som ett tillägg till de normala daghemsrutinerna. Dialogerna analyserades med en kvalitativ tematisk analys. Analyskategorierna formades utgående från tidigare forskning och teorier om multilitterära tolkningsprocesser. I analysen beaktades barnens meningsskapande med hänsyn till deras mångsidiga sätt att uttrycka sig med gester, miner, läten och tal. Denna fokus på multimodalt uttryck gav en rikare uppfattning om barnens tolkningsprocesser i interaktionen.

Avhandlingens resultat ger förslag på hur små barns framväxande texttolkningar kan relateras till begrepp inom multilitteracitetsdiskursen, samt verktyg för att mer ingående granska och benämna olika former av meningsskapande som barn uttrycker, då de tolkar multimodala och informativa textinnehåll. Enligt studiens resultat använde barnen mångsidiga multilitterära strategier och deras tolkningsprocesser visade sig vara dynamiska och transformativa, då barnen delade av sina resurser med varandra och tillsammans skapade betydelser i dialogerna. Resultaten stöder således tidigare uppfattningar om små barn som kompetenta tolkare av litterära sammanhang. Affischerna som valdes till studien skapade en bra helhet i dialogerna med sitt mångsidiga bild- och symbolinnehåll, då barnen både kunde söka logiska textuella sammanhang inom affischerna, reflektera över affischernas kulturella bundenheter, samt blev inspirerade att expandera utöver affischernas gränser. Kombinationen av bilder, symboler och skriven text gjorde att barnen kunde fokusera på de modaliteter som de upplevde som bekanta och hade resurser att tolka. Studiens resultat indikerar med andra ord att tolkning av texter med multimodalt innehåll väl kan stöda utvecklingen av små barns multilitteracitet i enlighet med målsättningarna i de finländska läroplanerna.
Bidragets översatta titel”Exit, that means out”: - Young children’s use of multiliterary resources and strategies in text – dialogues
Originalspråksvenska
Tilldelande institution
  • Pedagogiska fakulteten
Handledare
  • Sintonen, Sara, Handledare
  • Holm, Gunilla, Handledare
Tilldelningsdatum13 juni 2019
UtgivningsortHelsingfors
Förlag
StatusPublicerad - juni 2019
MoE-publikationstypG2 Masteruppsats, polyteknisk masteruppsats

Bibliografisk information

Pro gradu -avhandling, Helsingfors universitet, allmän- och vuxenpedagogik, pedagogik

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här