Oppimisympäristöt kielikeskusopiskelun tukena

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

Sammanfattning

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa siitä, kuinka erilaisten oppimisympäristöjen käyttö tukee vieraan kielen opiskelua yliopiston kielikeskuksessa. Tutkimuksen kohteena olevilla kursseilla
käytettiin oppimisympäristöinä luokkahuone- ja verkko-opetusta. Tutkimuksen avulla vastaan Helsingin yliopistosta ja yhteiskunnasta tulevaan haasteeseen kehittää yliopiston opetusta. Tutkimusasetelma
oli fenomenologis-hermeneuttinen ja tutkimus omasi myös etnografisia piirteitä. Tutkimusaineiston aineistonkeruumenetelmä oli kysely, johon vastasi yhteensä 31 opiskelijaa kahdelta eri kurssilta. Kyselyn avulla tutkin opiskelijoiden käsityksiä oppimisympäristöjen merkityksestä vieraan kielen opiskelussa. Kyselyyn vastatessaan opiskelijat kuvasivat opettajan toimintaa ja omaa toimintaansa erilaisissa oppimisympäristöissä. Analysoin kyselyn vastaukset sisällönanalyysin menetelmin ja luokittelin vastaukset aineistolähtöisesti.
Tutkimuskysymykset koskivat viestinnällisen kieltenopetuksen ja muiden kurssilla käytettyjen opetuksellisten lähestymistapojen merkitystä vieraan kielen opiskelulle, sekä opiskelustrategioiden valinnan ja oppimisympäristöjen käytön opiskelua tukevaa vaikutusta. Tutkimusaineiston mukaan opiskelijat hyötyivät eniten kognitiivis-konstruktivistiseen ja sosio-konstruktivistiseen lähestymistapaan
perustuvasta opetuksesta ja opiskelusta, mikä ilmeni aineistossa kuvauksina opiskelijan aktiivisuuden ja tavoitteellisen toiminnan merkityksestä. Keskeistä aineistossa oli myös vuorovaikutteisuus opetuksessa ja opiskelussa sekä monipuolinen opettajan ja vertaisryhmän tuki. Aineistossa esiintyi kuvauksia sekä formaalisen että funktionaalisen lähestymistavan opiskelua tukevasta merkityksestä, mutta keskeisimpänä oli kuitenkin viestinnällinen lähestymistapa kielen opetukseen ja opiskeluun. Tutkimuksen mukaan oppimisympäristöjen keskeinen tehtävä on mahdollistaa opiskelun tukitoimien
"siirtyminen" opiskelun tueksi sekä mahdollistaa opiskelun ja osaamisen kontrolli. Oppimisympäristöjen tulee olla infrastruktuuriltaan selkeitä ja linjakkaita. Eri oppimisympäristöjen sulautuva käyttö
opetuksessa ja opiskelussa mahdollistaa monipuolisen opetusmenetelmien ja opiskelustrategioiden käytön, joka tukee erilaisia opiskelijoita heidän vieraan kielen opiskelussaan. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää oppimisympäristöjen suunnittelussa ja laadun arvioinnissa kielikeskusopetuksessa.
Bidragets översatta titelHow learning environments support learning in a University Language Centre
Originalspråkfinska
UtgivningsortHelsingin yliopisto
StatusPublicerad - 30 maj 2010
MoE-publikationstypG2 Masteruppsats, polyteknisk masteruppsats

Tilläggsuppgifter om doktorsavhandling

Kyseessä on kasvatustieteen syventävien opintojen tutkielma (sivugradu). Työn ohjaajat: yliopistonlehtori Esa Penttinen ja professori Seppo Tella

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här