Pragmatismi ja kokeileva lähestymistapa sosiaalityön tiedonmuodostuksessa

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Sammanfattning

Väitöskirja tarkastelee kokeilevan lähestymistavan soveltamista sosiaalityön kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvässä tiedonmuodostuksessa. Empiiriset osatutkimukset liittyvät aikuissosiaalityön käytäntöjen kehittämiseen ja kokeilujen käyttämiseen kehittämisen menetelmänä. Yhteenvetoluvussa kokeilevan lähestymistavan tarkastelu etenee käytännön kehittämisestä tieteenfilosofiseen keskusteluun. Kokeileva lähestymistapa pohjautuu pragmatismiin, jossa tiedonmuodostuksen lähtökohtana on käytännön seurausten tarkastelu ja fallibilistinen instrumentalismi. Pragmatismin esitetään toimivan yhtenä lähtökohtana sosiaalityön tiedonmuodostukselle.

Väitöskirjan tutkimuskysymyksenä on 1) mitkä ovat kokeilevan kehittämisen mahdollisuudet, esteet ja edellytykset sosiaalityössä sekä 2) miten päättely liittyy reflektoituun kokeiluun ja voi edistää tiedonmuodostusta. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamisessa käytetään tapaustutkimuksellista strategiaa, jossa synteesianalyysi perustuu kolmeen itsenäiseen, laadulliseen osatutkimukseen. Toiseen kysymykseen vastataan kokeiluprosessiin liittyvän päättelyn käsitteellisellä analyysillä, jossa hyödynnetään tutkimusprosessissa kertyneitä havaintoja ja pragmatistista filosofiaa.

Tutkimuksen mukaan kokeiluita voi toteuttaa sosiaalityön kiireisessä arjessa ja ne tukevat moninäkökulmaista, inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden osallisuuden mahdollistavaa tiedonmuodostusta. Kokeilut mahdollistavat kehittäjäasiakkaille myös vaikuttamisen palvelutoimintaan. Yhteiskehittämisessä kehittäjäasiakkaiden tiedon jäsentämistä tukee se, että he tulevat tunnustetuiksi ja heidät nähdään tiedon omistajina. Asiakkaiden osallistuminen on kuitenkin riippuvaista työntekijöistä. Lisäksi pienet kokeilut eivät välttämättä paljasta kaikkia käytännön seurauksia. Henkilökunnan vaihtuessa tiedonjatkumot voivat katketa eikä tarjolla ole aina riittäviä tukirakenteita. Kokeileminen edellyttää osallistujilta pragmatistista asennetta, dialogisia neuvotteluja, keskinäistä tunnustamista, johtajuudesta sopimista, eri rooleihin liittyvää harkintaa ja ei-inhimillisen toimijuuden huomioimista.

Kokeilevan lähestymistavan soveltaminen edellyttää abduktiivisen, deduktiivisen ja induktiivisen päättelyn hyödyntämistä. Kokeiluprosessiin liittyvä huolellinen päättely tekee kokeilusta reflektoidun kokeilun ja luo edellytyksiä kehittämiskokeiluiden tilannelähtöiselle arvioinnille sekä käytännön työhön liittyvän tutkimuksen tekemiselle. Lisäksi erilaisten päättelyä edistävien strategioiden hyödyntäminen tukee eri osapuolten näkökulmien huomioista ja edistää kokeiluista oppimista. Päättelyä koskevien vaiheiden ja strategioiden erittely on tärkeä näkökulma kokeilemalla kehittämistä ja kokeilukulttuuria koskevassa keskustelussa.
Originalspråkfinska
Tilldelande institution
  • Helsingfors universitet
Handledare
  • Satka, Mirja, Handledare
  • Rauhala, Pirkko-Liisa, Handledare
Tilldelningsdatum20 sep. 2019
UtgivningsortHelsinki
Förlag
Tryckta ISBN978-952-5616-81-1
Elektroniska ISBN978-952-5616-82-8
StatusPublicerad - 20 sep. 2019
MoE-publikationstypG5 Doktorsavhandling (artikel)

Vetenskapsgrenar

  • 5145 Socialt arbete

Citera det här