Sulkeuman ja neuvottelun ehdoilla - asiantuntija-aseman rakentuminen työelämässä

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

  Sammanfattning

  Tutkin artikkeliväitöskirjassani asiantuntija-aseman rakentumista työelämässä. Kiinnostukseni kohteena on pääsy asiantuntijakentälle ja asiantuntija-aseman muotoutuminen työpaikkatasolla ja lähestyn tutkimusongelmaa kahden käsitteen kautta: legitimaation ja auktoriteetin. Legitimaatio on asiantuntijajärjestelmän kautta toteutuva yhteiskuntatason valtuutus asiantuntijakentälle, kun taas auktoriteetti tarkoittaa työpaikkatasolla rakentuvaa asiantuntija-asemaa, jonka ulottuvuuksia ovat reviirit ja määrittelyvalta työhön. Asiantuntijajäsenyyttä säätelevät asiantuntijajärjestelmään liittyvän koulutuksellisen sulkeuman lisäksi sosiaaliseen taustaan liittyvät ehdot. Työpaikkatason asemaa muotoilevat myös työorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön liittyvät ehdot.

  Viisi empiiristä artikkeliani ovat jakautuneet kahteen erilaista sosiologista tutkimusperinnettä edustavaan tyyppiin: työmarkkinoiden ja yhteiskunnan rakenteita tarkastelevaan tutkimukseen ja mikrososiaalisen tason näkökulmaan perustuvaan organisaatiotutkimukseen. Rakennesosiologiseen perinteeseen kuuluvat artikkelini käsittelevät asiantuntijaurien sukupuolittumista ja sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen taustan merkitystä asiantuntija-asemiin sijoittumiselle. Mikrososiaalisen tason tarkastelunäkökulmaan perustuvissa artikkeleissani olen tutkinut asiantuntijoiden työn organisointia työpaikkatasolla.

  Asiantuntija-aseman rakentamista tukevat edelleen asiantuntijajärjestelmään liittyvät sulkeumat, mutta asiantuntijoiden on käytävä jatkuvasti neuvotteluita asemastaan asiantuntijakentällä yhteiskunnan ja työmarkkinoiden muutoksessa. Keskeinen tulokseni on sulkeuman luonnetta ja muotoa koskeva tulkinta: sulkeuma on pysyvä, mutta muodoltaan muuttuva ja huokoinen asiantuntijalegitimiteettiä järjestävä käytäntö. Yksilöiden pääsyä asiantuntijakentälle ehdollistavat sosiaaliset ehdot: sosiaalisen, kulttuurisen ja etnisen taustan sekä sukupuolen merkitys toteutuu kuitenkin yhdistelminä alakohtaisesti ja osin tilannekohtaisesti.

  Lainsäädäntö vahvistaa julkisen sektorin asiantuntijatyötä myös organisaatioiden asiantuntija-aseman määrittelyiden kautta ja samalla se järjestelee organisaatioiden keskinäistä työnjakoa ja reviireitä. Uusilla, markkinoiden ehdoilla toimivilla asiantuntija-aloilla asiantuntijavaltuutus rakentuu löyhemmin ja edellyttää kentän kaikkien intressitahojen hyväksymistä. Uusillakin asiantuntija-aloilla legitimaatiota kuitenkin argumentoidaan perinteisillä tavoilla eli vakiintuneisiin tieteenaloihin vetoamalla, sillä ne ovat kaikkien tunnistettavissa ja tunnustettavissa.
  Originalspråkfinska
  UtgivningsortHelsinki
  Förlag
  Tryckta ISBN978-952-92-6239-7
  Elektroniska ISBN978-952-10-5797-7
  StatusPublicerad - 2009
  MoE-publikationstypG5 Doktorsavhandling (artikel)

  Vetenskapsgrenar

  • 514 Socialvetenskaper

  Citera det här