Symbolit uskonnonopetuksessa: Peter Biehlin kriittinen symboliteoria

Martti Häkkänen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Sammanfattning

Väitöskirjan tavoitteena on avata, selvittää ja tutkia Peter Biehlin symbolipedagogisen ajattelun tieteellisiä lähtökohtia ja hänen symboliteoriaansa. Tutkimuksessa tarkastellaan Biehlin symbolipedagogisen ajattelun keskeisiä käsitteitä ja niistä seuranneita johtopäätöksiä. Siinä selvitetään, mitkä teologiset, filosofiset ja psykologiset lähtökohdat olivat keskeisiä ja tekivät teoriasta kriittisen suhteessa muihin symbolipedagogisiin tulkintoihin. Tutkimusmetodina käytän systemaattista analyysiä, joka tässä tutkimuksessa tarkoittaa kirjallisen aineiston teoreettisesti orientoitunutta käsitteellistä erittelyä, tulkintaa ja arviointia. Tavoitteena on saada selville tutkittavassa ilmiössä vaikuttavat perustekijät ja niiden keskinäinen vuorovaikutus. Tutkimuksessa pyritään saamaan selville yleiset periaatteet, joiden avulla kyetään selvittämään selvittämään Biehlin teoria ja liittämään se laajempiin yhteyksiin. Eräs tutkimuksen peruskysymys on, miksi Biehl kehitti kriittisen symboliteorian. Mihin hän pyrki esittäessään teoriansa perusteita sekä pohtiessaan siihen liittyvää käytännön soveltamista symbolien avulla? Tutkimuksessa arvioidaan myös sitä, ovatko hänen teoriansa kantavat ajatukset relevantteja. Biehlin kriittinen symboliteoria perustuu siihen, että kaikilla symbolilähtöisen opetuksen osatekijöillä oli oppimiselle tarvittavat ominaisuudet. Biehlin mukaan henkilön perustunteilla, kokemuksilla ja symboleilla on eri aikoina keskinäinen vastaavuus. Teoria keskittyi symboleihin ja niiden tapaan toimia kristillisessä kasvatuksessa ja uskonnonopetuksessa. Biehlin symboliteorian keskeinen tekijä on symboliin liittyvä dynaaminen voima, joka mahdollistaa opetettavan asian ja siihen liittyvän kokemuksen välittymisen symbolin avulla oppijalle. Biehlin symboliteoria liittyi myös Hubertus Halbfasin tulkintaan ihmisen herkkyydestä ja sisäisestä intuitiosta tulkita symboleja. Biehl sovelsi teoriaansa James Fowlerin portaittaista ajattelumallia, jossa ihmisen uskonnollisen kehityksen eri tasoja sovelletaan symbolin ymmärtämisen kehitykseen ja sen eri vaiheisiin. Symbolin aikaansaama välittyminen vaikuttaa keskeisesti symbolisoitumiseen, joka merkitsee symbolin välittämän asian uutta ja uudelleen tulkintaa ja symbolin sanoman ymmärtämistä toisen naiviteetin alueella. Symboliteoriassa sovelletaan myös Paul Ricoeurin filosofiaa, kun symboliteoriassa kuvataan uskonopin kokonaisuutta ja siihen liittyviä symboleja. Symboleista risti on kristillisen uskon keskeisin ja tärkein symboli. Sen lisäksi keskeisiä symboleja olivat metafora, rituaali, sakramentti ja yhteisölliset juhlat, joihin liittyi usein myös eskatologinen ulottuvuus. Biehlin symboliteoria mahdollistaa päivähoidon varhaiskasvatuksessa luovan vaihtoehdon lasta kunnioittavassa ja tavoitteellisessa kasvatuksessa. Symboliteorian soveltaminen sopii hyvin evankelisluterilaisten seurakuntien varhaiskasvatukseen. Biehlin symboliteoriaa toteuttava uskonnonopetus on vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista opetusta, joka edistää myös tiedollista asioiden oppimista. Symbolilähtöinen didaktiikka rohkaisee symboliin liittyvien havaintojen tekemiseen, kokemuksellisen oppimisen kehittämiseen ja asioiden oivaltamiseen. Se antaa erilaisille oppilaille tilaa tulkita opittua asiaa itsenäisesti ja monipuolisesti. Symboliteoria rohkaisee käyttämään uskonnonopetukselle soveltuvia, luovia menetelmiä ja työtapoja. Avainsanat symboli, välittyminen, symbolisoituminen, kokemus, havainnointi, risti, raamatunkertomus, rituaali, metafora, sakramentti, juhlat, uskonoppi.
Originalspråkfinska
Tilldelande institution
  • Helsingfors universitet
Handledare
  • Räsänen, Antti, Handledare
  • Päiviö, Hannele, Handledare
Tilldelningsdatum14 jan 2017
UtgivningsortHelsinki
Förlag
Tryckta ISBN978-951-51-2750-1
Elektroniska ISBN978-951-51-2751-8
StatusPublicerad - 14 jan 2017
MoE-publikationstypG4 Doktorsavhandling (monografi)

Vetenskapsgrenar

  • 614 Teologi

Citera det här