Synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten perheiden suun omahoitotottumukset, sekä lapsen huoltajien asenteet ja pelot hammashoitoa kohtaan

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsatsAvhandlingar

Sammanfattning

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata 1–7 -vuotiaiden sydänlasten perheiden suun omahoitotottumuksia ja lapsen huoltajien asenteita ja pelkoja hammashoitoa kohtaan.
Aineisto kerättiin synnynnäistä sydänvikaa sairastavien lasten perheiden huoltajilta tutkimusta varten laaditulla elektronisella kyselylomakkeella. Vastauksia saatiin yhteisömediapalvelu Facebookin ja sähköpostilinkin kautta yhteensä 147 kappaletta, joista 138 oli käyttökelpoisia tähän tutkimukseen.
Kyselyssä oli yhteensä 53 kysymystä, jotka oli jaettu vastaajien taustatietoja kartoittaviin kysymyksiin, vastaajan ja synnynnäistä sydänvikaa sairastavan lapsen sekä sydänlapsen lähimmän ikäisen sisaruksen suun omahoitotottumuksia selvittäviin kysymyksiin, huoltajien asenteita hammashoitoa kohtaan koskeviin kysymyksiin, sekä huoltajien pelkoa hammashoitoa kohtaan käsitteleviin kysymyksiin. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin SPSS 22 for Windows -ohjelman avulla. Aineiston kuvailussa käytettiin prosentti- ja frekvenssijakaumia. Taustatietojen yhteyksiä suun omahoitotottumuksiin tutkittiin ristiintaulukoinnin ja khiin neliötestin avulla. Huoltajien pelkoa mittaavista kysymyksistä muodostettiin summamuuttuja ja sen ja taustatekijöiden yhteyttä selvitettiin Mann-Whitney U testin avulla.
Tutkimuksen mukaan sydänlasten perheiden suun omahoitotottumukset ovat hyviä, vaikkakaan eivät täysin suositusten mukaisia. Hampaita harjataan useammin päivittäin iltaisin kuin aamuisin. Fluorihammastahnaa käytetään aktiivisesti, kun taas ksylitolituotteiden käyttö on vähäisempää.
Sydänlasten huoltajien asenne hammashoitoa kohtaan on positiivinen. Huoltajat kokevat suun terveyden tärkeänä asiana ja pitävät omia omahoitohoitotottumuksiaan hyvinä. Suurinta pelkoa vastaajissa aiheuttaa hampaan poraaminen. Vähiten vastaajissa pelon tunnetta herättää hammaslääkärin vastaanotolle menemisen odottaminen ja hammaskiven poistaminen.
Sydänlasten perheet tarvitsevat informaatiota suositusten mukaisista suun omahoitotottumuksista ja tukea näiden tottumusten ylläpidossa. Huoltajien suun omahoitotottumukset voivat ennustaa sydänlasten ja sisarusten tulevia suun omahoitotottumuksia. Nämä suun omahoitotottumukset ovat yhteydessä sydänlasten suun terveyteen ja sitä kautta yleisterveyteen.
Originalspråkfinska
Tilldelande institution
  • Tampereen yliopisto
Tilldelningsdatum11 juni 2015
StatusPublicerad - 11 juni 2015
MoE-publikationstypG2 Masteruppsats, polyteknisk masteruppsats

Citera det här