Opettajien ja oppilaiden kokemuksia pelillisyydestä ja ulkona oppimisesta: Ihan pihalla! -hankkeen arviointi 2016–2018

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Sammanfattning

Ihan pihalla! Oppilaat ympäristön tutkijoina -hankkeessa pyrittiin innostamaan perusopetuksen opettajia ja oppilaita koulujen lähiympäristön tutkimisen pariin. Opetushallituksen kärkihankkeessa yhteistyössä toimivat Kaarinan kaupungin koordinoimana 10 kuntaa eri puolilla Suomea, digitaalisen Seppo-pelin kehittäjät, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Turun yliopiston Rauman yksikkö ja Helsingin yliopisto. Käsillä oleva arviointi perustuu hankkeen toimintaan vuosina 2016–2018 ja siinä arvioidaan hankkeen tavoitteiden toteutumista opettajien ja oppilaiden nä-kökulmasta. Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia monialaisuutta, tutkimuksellisuutta ja ilmiö-pohjaisuutta korostavia opetusmalleja opetukseen digitaalisuutta ja avoimia oppi-misympäristöjä hyödyntäen. Hankkeessa opettajat osallistuivat koulutukseen, joka valmensi opettajia oman opetusmallin toteuttamista varten. Opettajat suunnittelivat ja rakensivat hankkeessa digitaalisen oppimispelin Seppo-pelialustaa hyödyntäen ja liittivät peliin pienimuotoisen tutkimuksen koskien yleensä kahta teema-aluetta: 1) koulun lähialueen vesistöjä tai 2) vähähiilistä tulevaisuutta. Arviointiaineistoa kerättiin hankkeen aikana kolmesti lomakekyselyiden avulla sekä luokittelemalla opettajien tekemiä oppimispelejä. Hankkeessa oli mukana yh-teensä 65 peruskoulua ja 165 opettajaa (vastausprosentti 24%). Tutkimukseen osallis-tui sekä luokanopettajia että aineenopettajia oppilaineen vuosiluokilta 1-9. Tulokset osoittavat että hanke edisti pelillisen ja tutkivan lähestymistavan käyt-töönottoa hankekouluissa. Suurin osa opettajista koki saaneensa koulutuksissa käytännön työkaluja opetuksen kehittämiseksi. Monia opettajia hanke innosti to-teuttamaan pelillisyyttä ja tutkimuksellista näkökulmaa aiempaa enemmän ope-tuksessaan. Opettajat pitivät Seppo-oppimispelin suunnittelusta ja käyttämisestä työssään. Monet opettajat ja oppilaat arvioivat, että pelin pelaaminen oli motivoivaa. Sep-po-peli mahdollisti lähiympäristön hyödyntämisen uudella tavalla opetuksessa, myös luokkahuoneen ulkopuolisissa ympäristöissä. Peli myös mahdollisti opettajan ja oppilaiden monipuolisen vuorovaikutuksen pelin aikana. Haasteita aiheuttivat tekniset seikat sekä pelin nopeatempoisuus.Oppilaiden kanssa toteutettava tutkimus jakoi opettajien mielipiteitä. Osa opetta-jista koki itse tutkimuksen tekemisen, mittalaitteiden käyttämisen ja lähiympäristön hyödyntämisen haastavaksi. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusvälineitä sisäl-tävät ympäristöreput toivat opettajien mukaan lisäarvoa ja tukea opetukselle sekä motivoivat oppilaita. SYKE:n valtakunnallisia tietokantoja ei kuitenkaan käytetty opetuksessa kovin kattavasti. Hanketeemoja opiskelleet oppilaat kuvailivat avo-vastauksissaan oppineensa tutkimusvälineiden käyttöä ja tutkimuksen tekemisen periaatteita, mikä oli linjassa myös opettajien arvion kanssa.
Bidragets titel på inmatningsspråkTeachers’ and students’ experiences on game-based learning and outdoor education.: Assessment of the Far out! -project 2016-2018
Originalspråkfinska
UtgivningsortHelsinki
FörlagSuomen ympäristökeskus
Antal sidor68
ISBN (tryckt)978-952-11-5021-0
ISBN (elektroniskt)978-952-11-5022-7
StatusPublicerad - 14 maj 2019
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

Publikationsserier

NamnSuomen ympäristökeskuksen raportteja
FörlagSuomen ympäristökeskus
Nr.17/2019
ISSN (tryckt)1796-1718
ISSN (elektroniskt)1796-1726

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här